Order Taker (Tunisian Nationality)

Tozeur, Tunisia