Finance Manager Greater China

180 Furong Zhongsan Road Xishan Economic Tech Dev Zone, Wuxi, China