QA Surveillance ( Middle Shift)

Yogyakarta, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta, Indonesia