Lead Client Service Representative (JR1000593)

 • Olivia Gate, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Polska
 • Pełny etat

Opis firmy

Broadridge, a global fintech leader with over $4 billion in revenue, provides communications, technology, data, and analytics. We help drive business transformation for our clients with solutions for enriching client engagement, navigating risk, optimizing efficiency, and generating revenue growth.

Broadridge employs over 10,000 full-time associates globally with a significant presence in North America, Europe, and Asia. Please visit our website at www.broadridge.com to learn more.

-Our Associates Matter.
Everyone Benefits from Diversity - Inclusion.
Diverse - Inclusive Teams Drive Growth.-

#LI-GZ1

Opis stanowiska

This position is responsible for leading the daily contact with the client.

 • Provide day-to-day service for multiple/or complex Broadridge clients.
 • Work with multiple teams (Product, Data submission, etc.) in tracking and resolving the client issues and related tasks.
 • Troubleshoot emergency/immediate client issues that can be resolved intra-day through self-diagnosis or by working with members of other Broadridge teams
 • Work with Broadridge Relationship Manager and Sales teams to manage client issues, develop account management strategies and develop additional revenue opportunities.
 • Work with the Product Development team to identify possible new system enhancements, modules, services, etc.
 • Inform client of upcoming system release. Keep them informed of release dates, new functionality, enhancements, new services, etc.
 • Act as a -billable- resource for purposes of completing projects for clients.
 • Ensure that all client needs are being met or addressed on a timely basis.
 • Establish regular communications with the client team and manage the customer relationship through regular and effective communication to provide proactive support and delivery of a high level of customer satisfaction.
 • Maintain a well-developed working knowledge of Broadridge products and services offered, taking responsibility to keep up to date and request assistance for further development needs.
 • Stays informed of and follow all relevant Broadridge policies to ensure the security and privacy of data.
 • Other duties as assigned.
 • Strong understanding of business goals
 • Solid business acumen and knowledge of commercial business processes
 • Proven track record with leading technical and business needs
 • Quickly establishes business credibility, confidence and respect.
 • Outstanding analytical and problem solving skills
 • Excellent communications skills in both oral and written form
 • Work requires the ability to multi-task and to be flexible
 • Knowledge of the financial services and asset management industry.
 • Familiarity with databases and SQL is a plus.
 • Position involves contact with the public, necessitating the ability to present a professional image.

Osoba poszukiwana na to stanowisko bƒôdzie odpowiedzialna za codzienny kontakt z klientem, a w tym za:

 • Zapewnienie codziennej obs≈Çugi klientom Broadridge
 • wsp-≈Çpracƒô z wieloma zespo≈Çami (Product Team, Data Submission Team) w ≈õledzeniu i rozwiƒÖzywaniu problem-w klient-w i wykonywanie innych powiƒÖzanych zada≈Ñ
 • rozwiƒÖzywanie problem-w wymagajƒÖcych natychmiastowej reakcji -- samodzielnie lub przy wsp-≈Çpracy z innymi zespo≈Çami Broadridge
 • wsp-≈Çpracƒô z Broadridge Relationship Managerem i Dzialem Sprzeda≈ºy w zarzƒÖdzaniu problemami klient-w, opracowywaniu strategii zarzƒÖdzania kontami oraz dodatkowych mo≈ºliwo≈õci zwiƒôkszenia obrotu firmy
 • wsp-≈Çpracƒô z zespo≈Çem ds. rozwoju produktu, w celu zidentyfikowania nowych mozliwo≈õci w zakresie funkcji produktu, us≈Çug, modu≈Ç-w itd. itp
 • Informowanie klienta o nadchodzƒÖcych aktualizacjach systemu, terminie aktualizacji, nowych funkcjonalno≈õciach, usprawnieniach i nowych us≈Çugach
 • Dzia≈Çanie jako warto≈õciowy punkt kontaktu w celu realizacji projekt-w dla klient-w
 • Zapewnienie klientom satysfakcjonujƒÖcych rozwiaza≈Ñ w odpowiednim czasie
 • NawiƒÖzanie regularnej komunikacji z klientami oraz utrzymanie efektywno≈õci tych relacji, w celu zapewnienia aktywnego wsparcia i wysokiego poziomu satysfakcji klienta
 • Utrzymywanie i stala aktualizacja dobrze rozwiniƒôtego zasobu wiedzy praktycznej na temat produkt-w i us≈Çug oferowanych przez Broadridge, bƒôdƒÖc odpowiedzialnym za obserwacjƒô spraw bie≈ºƒÖcych i udzia≈Ç w przysz≈Çych planach rozwoju firmy
 • Przestrzeganie odpowiednich regulacji dotyczƒÖcych bezpiecze≈Ñstwa i prywatno≈õci danych w Broadridge
 • Inne powiƒÖzane obowiƒÖzki

Wymagania:

 • Nastawienie na realizacjƒô cel-w biznesowych
 • Szeroka wiedza i znajomo≈õƒá komercyjnych proces-w biznesowych
 • Do≈õwiadczenie w prowadzeniu dzia≈Ça≈Ñ techniczych i biznesowych
 • Szybkie zdobywanie wiarygodno≈õci biznesowej, zaufania i szacunku
 • Doskona≈Çe umiejƒôtno≈õci analityczne i w rozwiƒÖzywaniu problem-w
 • Doskona≈Çe umiejƒôtno≈õci komunikacyjne zar-wno w formie ustnej jak i pisemnej
 • Znajomo≈õƒá bran≈ºy us≈Çug finansowych i zarzƒÖdzania aktywami
 • Plusem bedzie znajomo≈õƒá SQL i baz danych
 • Stanowisko opiera siƒô na sta≈Çym kontaktem z klientem, co wymaga umiejƒôtno≈õci przedstawienia profesjonalnego wizerunku firmy
Polityka prywatności