Production Assistant (Presencial)

 • Contrato

Descripción de la empresa

Som Teidees!

Sempre expliquem que el significat de Teidees vol dir «et dono idees».

Un dia algú ens va dir: teniu moltes idees... i vam decidir dur-les a terme.

De l’experiència en l’àmbit audiovisual (direcció, guió i producció) i de la nostra passió pel món de la creativitat i l’animació, vam crear una productora que ja fa 15 anys que lidera equips creatius, amb talent i amb molta tenacitat.

Els nostres equips tenen qualitat artística i tècnica, però també humana. I sempre estem a l’aguait dels joves talents.

El nostre punt fort és el desenvolupament d’idees i projectes. Som teidistes.

// 🇪🇸🇪🇸🇪🇸

¡Somos Teidees!

Siempre explicamos que el significado de Teidees es: «te doy ideas».

Un día alguien nos dijo: tenéis muchas ideas... Y decidimos llevarlas a cabo.

De la experiencia en el ámbito audiovisual (dirección, guión y producción) y de nuestra pasión por el mundo de la creatividad y la animación, creamos una productora que ya hace 15 años que lidera equipos creativos, con talento y con mucha tenacidad.

Nuestros equipos tienen calidad artística y técnica, pero también humana. Y siempre estamos al acecho de jóvenes talentos.

Nuestro punto fuerte es el desarrollo de ideas y proyectos. Somos teidistas.

// 🇬🇧🇬🇧🇬🇧

We are Teidees!

We always explain that the meaning of Teidees is: "I give you ideas."

One day, someone told us: you have a lot of ideas... And we decided to bring them to life.

From our experience in the audiovisual field (direction, script, and production) and our passion for the world of creativity and animation, we created a production company that has been leading creative teams with talent and tenacity for 15 years.

Our teams have both artistic and technical quality, as well as a strong human touch. And we are always on the lookout for young talents.

Our strong point is the development of ideas and projects. We are Teidees.

Descripción del empleo

Estem buscant un Assistent de Producció apassionat per l'animació per unir-se al nostre equip de 'Under the Sofa'!

Responsabilitats:

 • Treballar conjuntament amb l'equip de Producció i Direcció per assegurar el correcte desenvolupament de les activitats diàries del projecte
 • Identificar i comunicar de manera proactiva possibles problemes que puguin afectar el calendari de Producció
 • Comprovació diària amb artistes de diferents departaments per avaluar l'avanç en les tasques assignades
 • Prendre notes detallades i mantenir actualitzats els estats, terminis i altra informació rellevant, assegurant que la retroalimentació es comuniqui eficientment a totes les parts involucrades
 • Facilitar la comunicació entre departaments i coordinar l'intercanvi de materials
 • Assistir a l'equip de Producció en el desglossament de guions, la planificació i assignació de tasques, així com en l'actualització constant del calendari de Producció
 • Encarregar-se de la ingestió, organització i processament de fitxers, així com realitzar tasques bàsiques d'edició quan sigui necessari.
 • Donar la benvinguda a nous artistes i oferir assistència durant el seu procés d'incorporació
 • Mantenir una actitud i ambient positius que fomentin la creativitat i la inclusivitat, contribuint a elevar la moral de l'equip
 • Altres tasques administratives que puguin sorgir en el dia a dia

// 🇪🇸🇪🇸🇪🇸

¡Estamos buscando unx Asistente de Producción apasionadx por la animación para unirse a nuestro equipo de 'Under the Sofa'!

Responsabilidades:

 • Trabajar junto con el equipo de Producción y Dirección para asegurar el correcto desarrollo de las actividades diarias del proyecto. 
 • Identificar y comunicar de manera proactiva posibles problemas que puedan afectar el cronograma de Producción.
 • Chequeo diario con artistas de distintos departamentos para evaluar el avance en las tareas asignadas.
 • Tomar notas detalladas y mantener actualizados los estados, plazos y otra información relevante, asegurando que el feedback se comunique eficientemente a todas las partes involucradas. 
 • Facilitar la comunicación entre departamentos y coordinar el intercambio de materiales. 
 • Asistir al equipo de Producción en el desglose de guiones, la planificación y asignación de tareas, así como en la actualización constante del calendario de Producción. 
 • Encargarse de la ingestión, organización y procesamiento de archivos, así como realizar tareas básicas de edición según sea necesario.
 • Dar la bienvenida a nuevos artistas y brindar asistencia durante su proceso de incorporación.
 • Mantener una actitud y ambiente positivos que fomenten la creatividad y la inclusividad, contribuyendo a elevar la moral del equipo.
 • Otras tareas administrativas que puedan surgir en el día a día. 

// 🇬🇧🇬🇧🇬🇧

We are looking for a Production Assistant passionate about animation to join our 'Under the Sofa' team!

Responsibilities:

 • Collaborate closely with the Production and Direction teams to ensure the smooth development of daily project activities.
 • Proactively identify and communicate potential setbacks that may impact the Production schedule.
 • Conduct daily check-ins with artists from different departments to assess progress in assigned tasks.
 • Take detailed notes and keep statuses, deadlines, and other relevant information up-to-date, ensuring efficient delivery of feedback to all involved parties.
 • Facilitate communication between departments and coordinate the exchange of materials.
 • Assist the Production team in script breakdowns, task planning and assignments; as well as the ongoing update of the Production planning.
 • Manage the ingestion, organization, and processing of files, as well as perform basic editing tasks as needed.
 • Welcome new artists and provide assistance during their onboarding process.
 • Maintain a positive attitude and environment that fosters creativity and inclusivity, contributing to boosting team morale.
 • Handle other administrative tasks that may arise in day-to-day operations.

Requisitos

 • Experiència en Animació o VFX
 • Passió per l'animació i el cinema
 • Nocions sobre el pipeline d'animació i els diferents departaments involucrats en la producció.
 • Coneixements sobre els diferents formats i codecs d'imatge, so i vídeo
 • Competència en l'ús d'eines d'ofimàtica, com Office i Google Workspace.
 • Valorem positivament el domini de programari de gestió de tasques, com Shotgrid i Microsoft Project, així com habilitats en eines d'edició com Premiere i DaVinci Resolve.
 • Habilitats sòlides de comunicació oral i escrita en castellà i anglès, amb comoditat per treballar en un entorn multilingüe que inclou castellà, anglès i català
 • Capaç de gestionar i processar diligentment informació sensible
 • Habilitat i motivació per aprendre nous programaris i eines ràpidament
 • Legalment elegible per treballar a Espanya

// 🇪🇸🇪🇸🇪🇸

 • Experiencia en Animación o VFX.
 • Pasión por la animación y el cine. 
 • Nociones sobre el pipeline de animación y los distintos departamentos involucrados en la producción. 
 • Conocimientos sobre los distintos formatos y códecs de imagen, sonido y vídeo. 
 • Competencia en el uso de herramientas de ofimática, como Office y Google Workspace.
 • Valoramos positivamente el dominio de software de gestión de tareas, como Shotgrid y Microsoft Project, así como habilidades en herramientas de edición como Premiere y DaVinci Resolve.
 • Habilidades sólidas de comunicación oral y escrita en castellano e inglés, con comodidad para trabajar en un entorno multilingüe que incluye castellano, inglés y catalán.
 • Capaz de gestionar y procesar diligentemente información sensible.
 • Habilidad y motivación para aprender nuevo software y herramientas rápidamente. 
 • Legalmente elegible para trabajar en España. 

// 🇬🇧🇬🇧🇬🇧

 • Experience in Animation or VFX.
 • Passion for animation and cinema.
 • Familiarity with the animation pipeline and the various departments involved in production.
 • Knowledge of different image, sound, and video formats and codecs.
 • Proficiency in the use of office tools such as Office and Google Workspace.
 • Competence in task management software like Shotgrid and Microsoft Project is highly valued, along with skills in editing tools like Premiere or DaVinci Resolve.
 • Strong oral and written communication skills in Spanish and English, with comfort working in a multilingual environment that includes Spanish, English, and Catalan.
 • Able to handle and process sensitive information diligently.
 • Ability and motivation to quickly learn new software and tools.
 • Legally eligible to work in Spain.

Información adicional

Aquest és un lloc presencial a les nostres oficines de Barcelona amb possibilitat de treball remot puntual.

No podrem valorar candidats que no compleixin els requisits esmentats anteriorment.

Tenim ganes de conèixer-te!

// 🇪🇸🇪🇸🇪🇸

Este es un puesto presencial en nuestras oficinas de Barcelona con posibilidad de trabajo remoto puntual. 

No podremos valorar candidatos que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente. 

¡Esperamos conocerte!

// 🇬🇧🇬🇧🇬🇧

This is an on-site position at our offices in Barcelona with the possibility of occasional remote work.

We will not be able to consider candidates who do not meet the requirements mentioned above.

We look forward to meeting you!

Política de privacidad