2D Layout Posing Artist

 • Contrato

Descripción de la empresa

Som Teidees!

Sempre expliquem que el significat de Teidees vol dir «et dono idees».

Un dia algú ens va dir: teniu moltes idees... i vam decidir dur-les a terme.

De l’experiència en l’àmbit audiovisual (direcció, guió i producció) i de la nostra passió pel món de la creativitat i l’animació, vam crear una productora que ja fa 15 anys que lidera equips creatius, amb talent i amb molta tenacitat.

Els nostres equips tenen qualitat artística i tècnica, però també humana. I sempre estem a l’aguait dels joves talents.

El nostre punt fort és el desenvolupament d’idees i projectes. Som teidistes.

//

¡Somos Teidees!

Siempre explicamos que el significado de Teidees es: «te doy ideas».

Un día alguien nos dijo: tenéis muchas ideas... Y decidimos llevarlas a cabo.

De la experiencia en el ámbito audiovisual (dirección, guión y producción) y de nuestra pasión por el mundo de la creatividad y la animación, creamos una productora que ya hace 15 años que lidera equipos creativos, con talento y con mucha tenacidad.

Nuestros equipos tienen calidad artística y técnica, pero también humana. Y siempre estamos al acecho de jóvenes talentos.

Nuestro punto fuerte es el desarrollo de ideas y proyectos. Somos teidistas.

//

We are Teidees!

We always explain that the meaning of Teidees is: "I give you ideas."

One day, someone told us: you have a lot of ideas... And we decided to bring them to life.

From our experience in the audiovisual field (direction, script, and production) and our passion for the world of creativity and animation, we created a production company that has been leading creative teams with talent and tenacity for 15 years.

Our teams have both artistic and technical quality, as well as a strong human touch. And we are always on the lookout for young talents.

Our strong point is the development of ideas and projects. We are Teidees.

Descripción del empleo

Busquem Artistes de Layout (Junior i Mid) per unir-se al nostre equip a partir d'Abril de 2024, per a la sèrie d’animació cut-out 'Sota el sofà’

Calendari estimat: Abril 2024 - Abril 2025

//

Estamos buscando Artistas de Layout (Junior y Mid) para unirse a nuestro equipo a partir de Abril de 2024 para la serie de animación cut-out 'Under the Sofa' 

Calendario estimado: Abril 2024 - Abril 2025

//

We are looking for Layout Artists (Junior & Mid) to join our team starting April 2024 on our cut-out animated series 'Under the Sofa'

Estimated calendar: April 2024 - April 2025

Requisitos

 • Experiència en indústria en l’ús de Toon Boom Harmony.
 • Sòlids coneixements en anatomia, perspectiva i espai 3D.
 • Domini de tècniques d’animació digital, en especial del cut-out.
 • Habilitat per crear poses basades en el model i per traduir eficaçment el storyboard.
 • Familiaritat amb l’entorn 3D de Toon Boom Harmony serà un plus.
 • Capacitat per col·laborar en equip i adaptar-se al pipeline de l’estudi.
 • Compromís en complir amb el terminis i calendari establerts.
 • Atenció excepcional als detalls.
 • Entorn de treball en castellà i català

//

 • Experiencia en industria en el uso de Toon Boom Harmony.
 • Fuertes conocimientos en anatomía, perspectiva y espacio 3D.
 • Dominio de técnicas de animación digital, en especial del cut-out.
 • Habilidad para crear poses basadas en el modelo y traducir eficazmente el storyboard.
 • Familiaridad con el entorno 3D de Toon Boom Harmony es un plus.
 • Capacidad para colaborar en equipo y adaptarse al pipeline del estudio.
 • Compromiso en cumplir con plazos y calendario establecidos.
 • Atención excepcional a los detalles. 
 • Entorno de trabajo hispanohablante y catalanohablante.

//

 • Industry experience in the use of Toon Boom Harmony.
 • Strong knowledge of anatomy, perspective and 3D space.
 • Mastery of digital animation techniques, especially cut-out animation.
 • Ability to create model-based poses and effectively translate the storyboard.
 • Familiarity with Toon Boom Harmony's 3D environment is a plus.
 • Capacity to collaborate within a team and adapt to the studio's pipeline.
 • Commitment to meeting established deadlines and schedules.
 • Exceptional attention to detail.
 • Working environment in Spanish and Catalan. 

Información adicional

No considerarem aplicacions fora de la UE, que ni incloguin un portafolis o showreel, ni candidats que no tinguin experiència prèvia en Toon Boom Harmony. Tenim ganes de conèixer-te!

//

No podemos considerar aplicaciones fuera de la UE, que no incluyan un portafolio o showreel ni tampoco candidatos que no tengan experiencia previa en Toon Boom Harmony.

¡Esperamos conocerte!

//

We cannot consider applications outside the EU; that do not include a portfolio or showreel, nor candidates without previous experience in Toon Boom Harmony.

We look forward to getting to know you!

Política de privacidad