Старший менеджер по маркетингу, Департамент маркетинга

 • Qabanbay Batyr Ave, Nur-Sultan 020000, Kazakhstan
 • Full-time

Company Description

 • Создает и поддерживает центральный департамент маркетинга Назарбаев Университет.
 • Отвечает за управление маркетинговыми инициативами организации. Использует исследования и анализ рынка для управления маркетинговой стратегией и планированием. Участвует в работе по созданию и организации всех рекламных материалов и кампаний, повышению узнаваемости бренда.
 • ·         Назарбаев Университетінің орталық маркетинг департаментңін құрады және оған қолдау көрсетеді.
 • ·         Ұйымның маркетингтік бастамаларын басқаруға жауапты болады. Маркетингтік стратегияны және жоспарлауды басқару мақсатында маркетингтік зерттеулер мен талдауды қолданады. Барлық жарнамалық материалдарды, брендті танымалдылығын арттыру және маркетингтік науқандар бойынша жұмыстаға қатысады және ұйымдастырады.

Job Description

 • ·         Реализует маркетинговую стратегию Университета и разрабатывает план мероприятий по реализации основных задач
 • ·         Анализирует, позиционирование Университета на рынке и предлагает креативные идеи, обеспечивающие видение, миссию, цели и стратегии, соответствующие позиционированию бренда
 • ·         Устанавливает конкретные маркетинговые цели, направления и задачи на основе прошлых результатов и прогнозов рынка
 • ·         Работает над расширением международных каналов продвижения
 • ·         Сотрудничает с заинтересованными сторонами в Университете в вопросах международного рекрутинга и партнерских отношений для продвижения, популяризации программ и возможностей Университета
 • ·         Оптимизирует контекстную рекламу
 • ·         Планирует контент и продвижение видеорекламы, email-маркетинга, медийной рекламы и ретаргетинга
 • ·         Выгружает и обрабатывает данные, принимает бизнес-решения на основе веб-аналитики из Google Analytics, планирует аналитику и метрику эффективности
 • ·         Отслеживает новинки в области сервисов рекламы, разработки сайтов, посадочных страниц, интерфейсов, аналитики и смежных инструментов для использования в работе
 • ·         Утверждает и контролирует творческую разработку рекламных материалов, контента веб-сайта, рекламы и других проектов, связанных с маркетингом
 • ·         Общается с различными заинтересованными сторонами, рекламными агентствами, образовательными агентами и другими службами, чтобы помочь осуществлению маркетинговых проектов
 • ·         Действует в качестве координационного центра для совместной работы и передаче опыта всем менеджерам по маркетингу и бренд менеджерам всех подразделений Университета
 • ·         Разрабатывает эффективные маркетинговые планы в рамках бюджета расходов
 • Отслеживает все данные и создает подробные письменные отчеты и устные презентации
 • ·    НУ маркентинг стратегиясын жүзеге асырады және негізгі міндеттерді жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді
 • ·    Университет бренді нарықта қалай орналасқанын талдайды және бренд ұстанымына сай келетін пайымдауды, миссияны, мақсаттарды және стратегияларды қамтамасыз ететін шығармашылық идеяларды ұсынады
 • ·    Алдыңғы нәтижелерге және нарықтық болжамдарға негізделген нақты маркетингтік мақсаттарды, бағыттарды және міндеттерді белгілейді
 • ·    Халықаралық жарнамалық арналарды кеңейту бойынша жұмыс жасайды
 • ·    Университеттің бағдарламалары мен мүмкіндіктерін ілгерілету, жылжыту мақсатында халықаралық рекрутинг және серіктестік бойынша Университеттің мүдделі тараптарымен ынтымақтастық жасайды
 • ·    Контексттік жарнаманы үйлестіреді
 • ·    Бейне жарнаманың, электрондық пошталы маркетингтің, дисплейлік жарнаманың және қайта таргеттеудің мазмұнын және жылжытуын  жоспарлайды
 • ·    Google Analytics деректерін жүктейді және өңдейді және оның веб-талдауларына негізделген іскери шешімдер қабылдайды, жоспарлайды
 • ·    Жарнамалық қызметтер, веб-сайт/парақшалар/ интерфейстер әзірлеу салаларындағы, аналитика және қатысты құралдар жаңалықтарын жұмыста қолдану үшін тексеріп отырады
 • ·    Маркетингтік стратегияларды қалыптастыру үшін нарықтық үрдістерді, демографиялық деректерді, баға белгілеу кестелерін, бәсекелестердің өнімдерін және басқа да тиісті ақпаратты зерттейді және талдайды.
 • ·    Жарнамалық материалдардың, веб-сайтт жарнама және маркетингке қатысты басқа да жобалардың мазмұнының шығармашылық дамуын мақұлдайды және қадағалайды.
 • ·    Маркетингтік жобаларды іске асыруға көмектесу үшін түрлі мүдделі тараптармен, жарнама агенттіктерімен, білім беру агенттерімен және басқа да қызметтермен байланысады.
 • ·    Мүдделі клиенттерге терең ақпарат береді және маңызды кездесулерде маркетинг бөлімінің өкілі болып табылады.
 • ·    Университеттің барлық бөлімшелерінің маркетинг менеджерлерімен бірге жұмыс жасау және тәжірибе алмасу мақсатында үйлестіру орталығы ретінде әрекет етеді.
 • ·    Бренд бейнелеуі мен брендбукты бағалап, оларға өзгерістер енгізеді.
 • ·    Бюджеттік шығындар шеңберінде тиімді маркетингтік жоспарларды әзірлейді.
 • ·    Барлық маркетингтік және сатылым деректерін қадағалайды және толық жазбаша есептер мен ауызша таныстырылмдар жасайды.
 • Маркетингтік топтарды басқарады және үйлестіреді.

Qualifications

Образование

Высшее образование предпочтительно с английским в качестве основного языка обучения.

Специальность связанная с маркетингом, PR, журналистикой и/или бизнес-администрированием (или смежные специальности/опыт работы)

Профессиональный опыт

 • ·         для обладателя степени магистра - опыт работы маркетологом или бренд-менеджером не менее 5 лет
 • ·         для обладателя степени бакалавра - опыт работы маркетологом или бренд-менеджером не менее 7 лет

Білімі:

Ағылшын тілі оқытудың негізгі тілі болған жоғары білім.

Маркетинг, PR, журналистика және іскерлік әкімшілікпен тікелей байланысты мамандық (немесе байланысты мамандықтар/тәжірибе)

Кәсіби тәжірибесі

 • ·    Магистр дәрежесі бар маман үшін - маркетолог немесе бренд менеджер лауазымында кем дегенде 5 жыл жұмыс өтілі
 • ·    Бакалавр дәрежесі бар маман үшін - маркетолог немесе бренд менеджер лауазымында кем дегенде 7 жыл жұмыс өтілі

Additional Information

Профессиональные компетенции и личные навыки

 • ·         Отличное понимание всего комплекса маркетинга
 • ·         Высокая креативность и способность мыслить нестандартно
 • ·         Опыт в определении целевой аудитории и разработке кампаний, которые привлекают, информируют и мотивируют
 • ·         Доказанная способность разрабатывать брендовые и маркетинговые стратегии и эффективно передавать рекомендации руководству
 • ·         Сильные аналитические навыки и мышление, основанное на данных
 • ·         Продвинутые навыки общения и межличностные навыки
 • ·         Знание последних тенденций и лучших маркетинговых практик
 • ·         Способность свободно работать с числами, метриками и электронными таблицами
 • ·         Отличное владение английским языком
 • ·         Знание платформ для социальных сетей
 • ·         Опыт управления проектами
 • ·         Опыт управления крупномасштабными проектами с различными отделами и большими командами
 • ·         Приветствуется опыт/навыки веб-программирования (знание HTML, JS, CSS, PHP) и работы в CRM системах, планирования и запуска рекламы на площадках Google Ads, Facebook, Яндекс.Директ

Знание языков

Свободное владение устным и письменным казахским, русским и английским языками.

Кәсіби құзыреттіліктері және жеке басының сипаттамалары

 • ·    Маркетинг жүйесін өте жақсы түсіну
 • ·    Жоғары шығармашылық және айрықша ойлай білу
 • ·    Мақсатты аудиторияны анықтау және тарту, ақпараттандыру және ынталандыру науқандарын дамыту тәжірибесі
 • ·    Бренд пен маркетингтік стратегияларды дамыту және басшылыққа ұсыныстарды тиімді жеткізу бойынша дәлелденген қабілеттің болуы
 • ·    Күшті аналитикалық дағдылар және деректерге негізделген ойлау
 • ·    Дамыған коммуникация және тұлғааралық дағдылар
 • ·    Соңғы үрдістер мен үздік маркетингтік тәжірибені білу
 • ·    Сандармен, метрикалармен және кестелермен еркін жұмыс істеу қабілеті
 • ·    Ағылшын тілін еркін меңгеру
 • ·    Әлеуметтік желілер платформаларын білу
 • ·    Жобаларды басқару тәжірибесі
 • ·    Әр түрлі бөлімшелермен және үлкен командалармен бірлесіп ірі жобаларды басқару тәжірибесі
 • ·    Веб-бағдарламалау (HTML, JS, CSS, PHP) және CRM жүйелерінде жұмыс істеу, Google Ads, Facebook, Yandex.Direct-те жарнаманы жоспарлау және іске қосу тәжірибесін/дағдыларын қолдаймыз

Тілдерді меңгеру деңгейі

Ауызша және жазбаша қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеру.