Stażysta w obszarze controllingu

 • Magazynowa 3, 62-023 Gądki, Polska
 • Staż
 • Dział: H&M Group

Opis firmy

DO NASZEGO CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO W GĄDKACH POD POZNANIEM POSZUKUJEMY:

STAŻYSTÓW W OBSZARZE CONTROLLINGU.

 

Na stażu będziesz miał okazję:

·         Poznać funkcjonowanie firmy logistycznej w obszarze controllingu operacyjnego

·         Zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności

·         Wykonać samodzielny projekt

·         Poznać jak pracujemy z naszymi wartościami firmowymi

·         Być częścią organizacji, która buduje dynamiczne zespoły

·         Zmierzyć się z konkretnymi praktycznymi zadaniami

·         Rozwinąć swój potencjał w oparciu o wewnętrzny feedback

Opis stanowiska

·         Przygotowywanie analiz i raportów

·         Wspieranie działów i zespołów zarządzających poprzez identyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy wyników

·         Definiowanie i rozwijanie ram i struktury raportów

Kwalifikacje

Szukamy osoby, która:

 • ma zainteresowania i podstawy teorii z dziedzin controllingu operacyjnego (biznesowego) lub finansowego oraz z zarządzania projektami
 • potrafi rozwiązywać problemy i ma zdolności analityczne
 • ustala priorytety
 • samodzielnie organizuje swoją pracę, także pod presją czasu
 • jest komunikatywna i potrafi pracować w zespole
 • jest osobą sumienną, dokładną i odpowiedzialną
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 • jest studentem 4-5 tego roku studiów lub absolwentem

Dodatkowe informacje

Oferujemy:

 • płatny, pełen wyzwań staż (3 miesiące)
 • możliwość zatrudnienia na umowę o pracę po pozytywnie ukończonym stażu
 • szkolenie wdrażające i możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 • wsparcie opiekuna stażu
 • możliwość korzystania z bezpłatnego transportu na wyznaczonych trasach
 • dofinansowanie do obiadów

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji w postaci CV nie później niż  do 31.12.2021.

 

Obowiązek informacyjny

H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji.

 

„Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

-         przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy).

-         przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, w tym danych obejmujących szczególne kategorie.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO i lub art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO),

-         jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i informowania o nich dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Mauritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział.

Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie przez H&M Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji to Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na podstawie Twojej zgody nie dłużej niż 12 miesięcy od wyrażenia Twojej zgody.

 

Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3”.

 

Polityka prywatności