Business Analist/ Procesarchitect

  • Zeist, Nederland
  • Deeltijds

Beschrijving van het bedrijf

Standplaats  Zeist

Startdatum 27-04-2020  31-12-2020

Uren per week 32

Opdrachtomschrijving

Voor een eindklant van Eqeep zijn we op zoek naar een Business Analist. De keten van forensisch onderzoek wordt primair gevormd door Politie, het OM en het NFI. De huidige informatievoorziening in de keten forensisch onderzoek is niet adequaat om snel en goed geïnformeerd forensisch onderzoek uit te voeren (effectiviteit uitvoering en regie). Het kunnen registreren en delen van de benodigde informatie voor forensisch onderzoek is niet efficiënt (kost veel inspanning, afstemming en administratieve last).

Daarom is in 2019 een onderzoek gestart om te bepalen welke verbeteringen mogelijk zijn. In 2020 moet het onderzoek resulteren in een gedocumenteerde beschrijving van de verbeteringen zodat deze kunnen worden gerealiseerd door de drie organisaties.

Om het werkproces te optimaliseren en goede IV hiervoor te kunnen ontwerpen en bouwen is inzicht in het ketenproces nodig. Het vooronderzoek en het opgeleverde rapport van december 2019 dient als basis voor verdere detaillering van de informatiebehoefte. De drie partners OM, Politie en NFI hebben ieder, vanuit de eigen cultuur en taakstelling, hun processen en procedures ingericht. In het kader van intensivering van de ketensamenwerking worden deze tegen het licht gehouden en wordt er een keten-IV ingericht. Dit wordt een meerjarig proces verdeeld in plateaus om stapsgewijs het eindresultaat te bereiken: een verbetering in het integraal werkproces van de forensische keten en de daarbij passende IV ondersteuning.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ketenteam, samengesteld uit analisten, architecten en vertegenwoordigers uit het werkveld van de ketenpartners. Het team wordt begeleid door een ketenarchitect die eindverantwoordelijk is voor een kwalitatief goed resultaat. De beoogde kandidaat werkt nauw samen met de ketenarchitect en het ketenprojectteam door te ondersteunen bij het definiëren en documenteren van de keteninformatie.

Doelstelling

De keten van forensisch onderzoek wordt primair gevormd door Politie, het OM en het NFI. De huidige informatievoorziening in de keten forensisch onderzoek is niet adequaat om snel en goed geïnformeerd forensisch onderzoek uit te voeren (effectiviteit uitvoering en regie). Het kunnen registreren en delen van de benodigde informatie voor forensisch onderzoek is niet efficiënt (kost veel inspanning, afstemming en administratieve last).

Daarom is in 2019 een onderzoek gestart om te bepalen welke verbeteringen mogelijk zijn. In 2020 moet het onderzoek resulteren in een gedocumenteerde beschrijving van de verbeteringen zodat deze kunnen worden gerealiseerd door de drie organisaties.

Om het werkproces te optimaliseren en goede IV hiervoor te kunnen ontwerpen en bouwen is inzicht in het ketenproces nodig. Het vooronderzoek en het opgeleverde rapport van december 2019 dient als basis voor verdere detaillering van de informatiebehoefte. De drie partners OM, Politie en NFI hebben ieder, vanuit de eigen cultuur en taakstelling, hun processen en procedures ingericht. In het kader van intensivering van de ketensamenwerking worden deze tegen het licht gehouden en wordt er een keten-IV ingericht. Dit wordt een meerjarig proces verdeeld in plateaus om stapsgewijs het eindresultaat te bereiken: een verbetering in het integraal werkproces van de forensische keten en de daarbij passende IV ondersteuning.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ketenteam, samengesteld uit analisten, architecten en vertegenwoordigers uit het werkveld van de ketenpartners. Het team wordt begeleid door een ketenarchitect die eindverantwoordelijk is voor een kwalitatief goed resultaat. De beoogde kandidaat werkt nauw samen met de ketenarchitect en het ketenprojectteam door te ondersteunen bij het definiëren en documenteren van de keteninformatie.

Verantwoordelijkheden

·       Zelfstandig uitwerken en  documenteren van het ketenproces, de ketenevents en producten en diensten die worden uitgewisseld.

·       Afstemmen met begrippenbeheer keten forensisch onderzoek over de ketenbegrippen

·       Specificeren van de gevraagde informatiediensten in functionele zin.

·       Ophalen van de vanuit het proces gestelde non-functional requirements (beschikbaarheid, reponstijden, datakwaliteit, vertrouwelijkheid).

Vakmatige taken

·       Ondersteunen bij het ontwerpen van het gewenste ketenproces, gegeven de knelpunten en mogelijkheden van de IT (door middel van werksessies met vertegenwoordigers van de business). Daarin samen met de informatieanalist benoemen van de informatiebehoefte per processtap. Het betreft primair het proces op ketenniveau maar het proces op organisatieniveau heeft betekenis in de keten als het resultaat in de keten moet worden gedeeld.

·       Vertalen van de uitkomsten van de werksessies naar een procesmodel dat kan worden afgestemd in de keten en is gebaseerd op een gezamenlijke modelafspraak.

·       Met de informatieanalist bepalen welke informatie-services de processen nodig hebben.

·       Ondersteunen bij het inventariseren van de ketenprocessen op operationeel uitvoerend en tactisch niveau (door middel van werksessies met vertegenwoordigers van de business). Het betreft het end-to-end proces van aanvraag voor inzet van forensische expertise tot de afhandeling van het onderzoek en opleveren van resultaat als product voor de opsporing en vervolging.

·       Vertalen van de inventarisatie van de werksessies naar een procesarchitectuur die kan dienen als architectuurkader voor de ontwikkeling van ondersteunende IT systemen op ketenniveau (deze worden agile ontwikkeld maar een architectuurkader is randvoorwaarde)

·       Het beschrijven van de informatiebehoefte en het resultaat en de gebeurtenissen/triggers per proces. Meedenken over de werkwijze en wijze van vastlegging en documentatie.

·       Inventariseren en uitwerken van de gewenste veranderingen (GAP analyse) op ketensamenwerkingsgebied (als vertrekpunt voor de business change).

·       In staat om samen met andere IV professionals van de drie partners, op inhoud, te komen tot gezamenlijk gedragen voorstellen voor ketenprocesinrichting;

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, richting  informatiekunde of vergelijkbaar.

Werkervaring

·       Minimaal 1 jaar werkervaring met het toepassen van BPMN 2.0 én UML als notatiewijze.

·       Minimaal 1 jaar werkervaring met het werken in een architectuur-ondersteunende tooling.

·       Minimaal 5 jaar werkervaring met tools voor modelbeheer en procesmodellering, binnen  ketenorganisaties of grote (1000+) organisaties.

·       Werkervaring met keteninformatisering.

·       Werkervaring met agile ontwikkelmethoden (Scrum, SAFe) en opstellen van user stories/features/etc.

·       Werkervaring in de strafrechtketen bij de Politie, NFI of OM is een pre.

Competenties

·       Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

·       Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

·       Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.

·       Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

·       Samenbindend leiding geven: Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.

·       Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

·       Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze Account Manager Mark Schoonen (0344 767170).

Privacybeleid