Απασχόληση στη Χίο για την αξιολόγηση εφαρμογών πληροφορικής και διαδραστικών εγκαταστάσεων

  • Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3, Θεσσαλονίκη (Κέντρο - Δήμος), Greece
  • Πλήρους απασχόλησης

Περιγραφή εταιρείας

Η DOTSOFT Α.Ε. είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής και μεγάλη δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα έργα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριακών λύσεων.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Ζητείται ένας εξωτερικός συνεργάτης για την υποστήριξη της διαδικασίας εμπειρικής αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων στο Μουσείο Μαστίχας Χίου και στα Μαστιχοχώρια. 

Η εργασία αφορά την παρουσίαση των συστημάτων στους επισκέπτες μουσείου και την συλλογή δεδομένων χρήσης μέσω ερωτηματολογίων και σύντομων συνεντεύξεων. 

Η απασχόληση αφορά το ερευνητικό έργο ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ http://www.mouseion-topos.gr/,  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-01571.

Η απασχόληση είναι στο νησί Χίος, ΔΕΝ είναι απομακρυσμένη. 

Προσόντα

Ο υποψήφιοος θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ, κατά προτίμηση τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών και Σχεδίασης. 

Προηγούμενη σχετική εμπειρία δεν απαιτείται, αν και θα είναι ενισχυτική της υποψηφιότητας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται στο νησί και το Μουσείο, 6 ημέρες την εβδομάδα, τον Ιούλιο, Αύγουστο και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2021. Τα έξοδα διαμονής δεν αποζημιώνονται, ενώ τα έξοδα μετακίνησης μέσα στο νησί παρέχονται από τον εργοδότη έως ένα συγκεκριμένο ποσό και βάσει αποδείξεων. 

Πολιτική Απορρήτου