Gemeentesecretaris/Algemeen directeur - gemeente Bernheze

  • De Misse 6, 5384 BZ Heesch, Nederland
  • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Inleiding

De gemeente Bernheze zoekt een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.
Wegens het vertrek van Noud Bex, die gemeentesecretaris wordt van de gemeente Heerlen, is de gemeente Bernheze op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris.
Naar verwachting zal de nieuwe secretaris na de zomer van 2019 van start gaan.
Tot die tijd wordt de functie op interim-basis waargenomen door mevrouw Ineke Lissenberg. 

Situatieschets
· De gemeente Bernheze is een Brabantse gemeente met ruim 30.000 inwoners en omvat de kernen
  Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Vorstenbosch en Loosbroek.
· Het college van Bernheze bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.  
  CDA, Lokaal en SP vormen de coalitie. 

  Voor het bestuursprogramma ’Samen voor Bernheze 2018 – 2022’ zie:   
  https://www.bernheze.org/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/bestuursprogramma/?zoek=bestuursprograma&

Bij de ambtelijke organisatie werken circa 175 medewerkers die werkzaam zijn in een drietal
  domeinen.
· Het management van de gemeente Bernheze wordt gevormd door de gemeentesecretaris en
  drie domeinmanagers (domein KCC, Leefomgeving en Interne Dienstverlening).
· De medewerkers zijn loyaal en betrokken en werken aan enige verzakelijking.    

Functieomschrijving

De Functie
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen.
Hieronder wordt weergegeven wat in die verschillende rollen van de secretaris wordt verwacht. 

College van B&W  
Als eerste adviseur van het college waarborgt de secretaris de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit, integraliteit en consistentie van ambtelijke adviezen en concept-collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. Hij brengt objectieve en relevante informatie in. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Ten aanzien van politiek gevoelige dossiers geeft de secretaris zowel blijk van inhoudelijke kennis, van historisch besef als van een toekomstgerichte visie.
Hij heeft aandacht voor de groepsdynamiek binnen het college en voor de individuele positie van de wethouders en is in staat te spiegelen en te coachen. Hij is rolvast en onafhankelijk.

Tandem met burgemeester 
De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor ieders verschillende verantwoordelijkheden.

Raad en Driehoek
In het driehoeksoverleg investeren burgemeester, griffier en secretaris in een soepel samenspel tussen de bestuursorganen, de griffie en de ambtelijke organisatie. Doel is de agenda’s van de raad, het college en de ambtelijke organisatie optimaal op elkaar af te stemmen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de  wensen van raad en college op het gebied van participatie. Ook in de driehoek staan gelijkwaardigheid, respect, onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden. 

Linking pin tussen bestuurlijke en ambtelijke gremia
Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaart de gemeentesecretaris de balans tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij signaleert tijdig knelpunten, hij kan overtuigend grenzen stellen en is proactief en inventief in het vinden van oplossingen. Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden. De gemeentesecretaris stimuleert dat ieder actief bijdraagt aan het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Als verbindende schakel koppelt hij de besluiten en overwegingen van het college terug aan de medewerkers.
Hij is zichtbaar voor bestuurders en medewerkers en schuwt de zeepkist niet.  

Organisatie   
De organisatie van Bernheze wordt gekenmerkt door een familiecultuur, met loyale, betrokken en gedreven medewerkers. 

De organisatie is circa 5 jaar geleden gereorganiseerd.
Na een recente evaluatie blijkt er behoefte te bestaan aan meer coördinatie en onderlinge samenhang. Daartoe worden op enkele plaatsen in de organisatie zogeheten programma-regisseurs geïntroduceerd.

Een aandachtspunt is dat er gewerkt wordt aan enige verzakelijking, waarbij mensen elkaar aanspreken. Daarnaast is de continuïteit in de bedrijfsvoering een aandachtspunt.
 De secretaris neemt hierin een belangrijke en initiërende rol. De secretaris omarmt de huidige organisatievisie, draagt deze uit en stuurt op het verder realiseren van de uitgangspunten. 

Van de gemeentesecretaris wordt gevraagd al het goede van de gemeente Bernheze te koesteren en tegelijkertijd verbeteringen aan te brengen waar nodig en mogelijk. 

De gemeentesecretaris enthousiasmeert, inspireert en stelt tastbare en haalbare doelen. Hij geeft richting, biedt duidelijkheid, ruimte en vertrouwen en stimuleert dat ieder zijn/haar rol en verantwoordelijkheid neemt en eigen maakt. Waar zelfsturing nog niet het gewenste effect heeft,  maar sprake is van vrijblijvendheid of minder integraliteit, grijpt de secretaris samen met de leden van het MT in en brengt verbeteringen aan.

De gemeentesecretaris is het boegbeeld van de organisatie én van de doorontwikkeling. Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij weet medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk en consequent te zijn, door besluitvaardig en resultaatgericht te zijn en in gang gezette ontwikkelingen af te maken. 

De secretaris legt verantwoordelijkheden laag, maar ís er als er een beroep op hem wordt gedaan. Hij heeft oog voor talent van medewerkers en biedt hen ruimte voor ontwikkeling, voor initiatief en voor eigenaarschap. Tegelijk waakt hij over de ontwikkelingskoers, spreekt hij zo nodig mensen aan en pakt daarin door.  

Als zelfstandige gemeente blijft Bernheze zowel investeren in de kwaliteit van de eigen ambtelijke organisatie als in strategische samenwerking met partners in de regio.

MT
Naast eindverantwoordelijkheid die elk MT-lid draagt voor het eigen organisatieonderdeel, stuurt de gemeentesecretaris op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. Door juiste agendering van onderwerpen tilt hij het MT naar een strategisch en overstijgend niveau. Het MT adviseert, de gemeentesecretaris/algemeen directeur besluit.

Hij is in staat te schakelen, te coachen en te sturen. Hij heeft visie op de betekenis van externe ontwikkelingen, en weet deze, samen met de MT-leden, helder te vertalen in ontwikkeling van de organisatie. Hij stimuleert de cohesie binnen het team, dat met één mond naar buiten spreekt. 

Ondernemingsraad  
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de OR en de gemeentesecretaris als bestuurder in de zin van de WOR. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen. De OR prefereert een zichtbare, benaderbare en betrokken bestuurder, duidelijk en communicatief vaardig.  

Bernheze 
De gemeentesecretaris investeert in een relevant lokaal netwerk en hij ként zijn gemeente. Hierdoor kan hij zijn rol als eerste adviseur van het college waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal richten op de context van Bernheze. Hij overziet en doorgrondt het samenspel tussen lokale samenleving, bestuur en organisatie. Hij weet stagnaties op dit vlak vlot te trekken. Hij weet, in complementaire zin, (bestuurders en) medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden. Hij heeft een antennefunctie, signaleert en effent paden.

Regio
Strategische samenwerking in de regio is voor Bernheze als zelfstandige gemeente essentieel, maar geen doel op zich. Samenwerkingsarrangementen worden verkend en uitgewerkt, als deze het gemeentelijk en/of regionaal belang dienen. De gemeentesecretaris is daarom zowel netwerker als ambassadeur. Hij verstaat de kunst van ‘halen en brengen’. Hij weegt in overleg met bestuur en medewerkers af op welke borden geschaakt wordt en in welke samenwerkingsverbanden ambtelijk geïnvesteerd wordt.

De gemeentesecretaris van Bernheze is beschikbaar voor piketdienst in de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hij is Algemeen Commandant Bevolkingszorg of is bereid zich daarvoor te laten opleiden.

 

Functie-eisen

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris beschikt u over: 
· academisch werk- en denkniveau; 
· relevante leidinggevende ervaring, opgedaan binnen de gemeentelijke overheid;  
· ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context; 
· ervaring in/met leidinggeven in een vergelijkbare of qua omvang grotere organisatie; 
· ervaring met organisatieontwikkeling, bij voorkeur in de context van zelfsturing; 
· ervaring met strategische samenwerking. 

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris over: 

· Denken:   Visie, Strategie, Rolbewust, (Zelf)reflectie. 

· Voelen:    Vertrouwen geven en ruimte bieden, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief,   
                   Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten).

· Kracht:     Inspirerend, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Doortastendheid & Daadkracht. 

 

Aanstelling

· Het betreft een fulltime aanstelling.
· Inschaling vindt plaats in schaal 15.  
· Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een
  aanstelling voor onbepaalde tijd.  

 

Aanvullende informatie

Solliciteren  
Interesse in deze functie? 
Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op vrijdag 7 juni 2019.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 18 augustus 2019. 

Meer informatie 
Voor informatie over profiel & procedure, bel met:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur&Management, telefoonnummer: 06-50244791. 

Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten
op deze vacature te wijzen.

Procedure
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Bernheze. 

Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman. U kunt reageren via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure

Planning
In week 36 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Bernheze.
In week 37 en 38 vinden de selectiegesprekken plaats bij de gemeente Bernheze.
Een uitgewerkte planning met betrekking tot de selectiegesprekken volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op “Solliciteer”.