Interim-directeur Servicecentrum MER

  • Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt, Nederland
  • Contract

Beschrijving van het bedrijf

Uitvoeringsorganisatie

Het Servicecentrum MER (SC-MER) is een uitvoeringsorganisatie van de drie gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, op dit moment bestaande uit de afdelingen Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en een concernstaf. De eerste twee afdelingen hebben veel externe klantcontacten, de afdeling bedrijfsvoering heeft de drie gemeenten én het SC-MER zelf als klant.

Het juridisch construct is een gemeenschappelijke regeling tussen de drie colleges van de gemeenten. Hiervoor hebben de raden toestemming verleend. Het SC-MER is op 15 oktober 2012 opgericht. Voorafgaand hieraan hebben de colleges in de zomer van 2011 een samenwerkings-convenant afgesloten met als doel kwaliteit te borgen, efficiënter te werken, de kwetsbaarheid te verminderen en de continuïteit te verbeteren. Zij willen een verbetering van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening. Door benutting van de schaalvoordelen in de samenwerking zullen toekomstbestendigheid en bestuurskracht toenemen en kunnen besparingen worden bereikt.

De afdelingen zijn gefaseerd overgegaan naar het SC-MER. Sinds september 2013 maken de Omgevingsdienst en concernstaf onderdeel uit van het Servicecentrum en is er een directie, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Vanaf 2016 maakt de afdeling Sociaal Domein onderdeel uit van het SC-MER en de afdeling Bedrijfsvoering is op 1 juli 2017 overgegaan naar het SC-MER.

 

Doelstelling samenwerking

Bezuinigingstaakstellingen van het rijk in combinatie met de decentralisatie van taken naar gemeenten en de behoefte aan verdergaande professionalisering (kwaliteitseisen) vereisen een grotere schaal dan de schaalgrootte van de drie gemeenten.

Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen zijn alle drie plattelandsgemeenten met veel kernen. De besturen van de gemeenten vinden het belangrijk om dichtbij hun inwoners te staan. De huidige schaalgrootte 21.000 - 32.000 inwoners van de gemeenten leent zich daarvoor.

Door samenwerking in het SC-MER profiteren de gemeenten van de schaalvoordelen van grotere organisaties met behoud van de voordelen van relatief kleine gemeenten. Dus kwaliteit, klantgerichtheid en efficiency, gecombineerd met een bestuur dat dicht bij de inwoners staat.
Het SC-MER helpt de gemeenten om dit doel te realiseren.

 

Missie ”Prfessionals in service dichtbij”

De 5 K-ambities: (1) klantgerichtheid (2) kwaliteit (3) kosten-efficiëntie, (4) kwetsbaarheidsvermindering, (5) kleur lokaal vormen de basis van de samenwerking en zijn ook de doelen van de afdelingen in het SC-MER, steeds toegespitst op het betreffende domein. Kernachtig heeft het SC- MER deze ambities vertaald in de missie: ”Pr☺fessionals in service dichtbij”. Betrokken professionals verlenen extern service aan de inwoners van de drie gemeenten, en intern aan de collega’s van de drie gemeenten én aan de collega’s van het SC-MER. 

 

Begroting

De begroting van het SC-MER bestaat voor alle programma’s grotendeels uit lasten en baten voor uitvoering van werkzaamheden: de bedrijfsvoering (bijv. lonen, inhuur, opleiding). De beleidsmatige

kaders hebben dan ook enkel betrekking op de keuzes die het Servicecentrum in de bedrijfsvoering maakt. De afdeling Bedrijfsvoering heeft daarnaast inhoudelijke budgetten voor uitvoering van ICT en telefonie voor zowel het SC-MER als de deelnemende gemeenten. Beleidsmatige keuzes op deze onderwerpen worden door de vier organisaties (drie deelnemende gemeenten en het SC-MER) gezamenlijk gemaakt. De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid aanvullende dienstverlening af te nemen. De inkomsten van het SC-MER bestaan uit de door de deelnemende gemeenten te betalen vergoeding voor de uitvoering van de (basis)taken en uit de vergoeding voor de uitvoering van de aanvullende dienstverlening/maatwerk.

 

Huisvesting

In iedere gemeente is een afdeling van het SC-MER gehuisvest. Sociaal Domein en concernstaf in Echt (Echt-Susteren), Bedrijfsvoering grotendeels in Sint Odiliënberg (Roerdalen) en Omgevingsdienst in Maasbracht (Maasgouw).

 

Sturing in het Servicecentrum MER
Het SC-MER heeft een Algemeen Bestuur (AB), een Dagelijks Bestuur (DB) en een directie. Het AB bestaat uit de drie colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. De leden van het AB wijzen uit hun midden één lid per gemeente aan om zitting te nemen in het DB. Het DB is recent opnieuw door het AB aangewezen. Op dit moment is de directie samengesteld uit de algemeen directeuren van de deelnemende gemeenten. Iedere directeur is portefeuillehouder van een afdeling uit het SC-MER. Op het moment dat de interim-directeur aantreedt zal de directie terugtreden.

 

Functieomschrijving

Opgave

Het SC-MER bevindt zich momenteel in een cruciale fase. De afdelingen hebben grote ontwikkelopgaven, en tegelijkertijd worden er door deelnemende gemeenten en het SC-MER zelf hoge eisen gesteld aan de going-concern. Daarnaast benadrukken de deelnemende gemeenten het belang van het behoud van de ‘lokale kleur’ in de uitvoering.

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER heeft eind 2018 besloten om de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te versnellen. De opdracht voor deze versnelling bestond uit een adviesvraag met als focus de ambtelijke en bestuurlijke aansturing in relatie tot de geconstateerde problemen in het Servicecentrum MER. BMC-advies heeft deze adviesopdracht uitgevoerd en de conclusies en aanbevelingen neergelegd in het rapport: “Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor één, onderzoek en aanbevelingen voor doorontwikkeling gericht op een duurzaam Servicecentrum, maart 2019”.
 

Als directeur a.i. bent u de sturende factor van het SC-MER en heeft u als doel het ontwikkelingstraject waarin het SC-MER zit, gedreven voort te zetten en de kwaliteit van de SC-MER-organisatie te borgen.
U versterkt de samenwerking en verbinding tussen de drie afdelingen binnen SC-MER en tussen SC-MER en de ambtelijke organisaties van de drie deelnemende gemeenten. U bent verantwoordelijk voor de financiële koers en onderhoudt de strategische klantcontacten met de deelnemende gemeenten.

Samen met uw MT leden, die zichtbaar en aanspreekbaar dienen te zijn voor de medewerkers, bent u het gezicht van het SC-MER. Dit doet u als inspirator en door te bouwen aan het vertrouwen in de organisatie.

De ingezette ontwikkelingen dienen te worden doorgezet. Dit betekent enerzijds het borgen en (constant) scherpstellen van de doorontwikkeling van het concept en anderzijds de ingezette ontwikkelingen op het gebied van mens, cultuur, processen en systemen door te zetten.
Met de OR onderhoudt u regelmatig contact over de ontwikkelingen.

Vanuit de visie op de vakinhoudelijke dienstverlening door het SC-MER, stuurt u op de processen van het SC-MER. Hierin bent u een kritische succesfactor.

Functie-eisen

Opgave

Het SC-MER bevindt zich momenteel in een cruciale fase. De afdelingen hebben grote ontwikkelopgaven, en tegelijkertijd worden er door deelnemende gemeenten en het SC-MER zelf hoge eisen gesteld aan de going-concern. Daarnaast benadrukken de deelnemende gemeenten het belang van het behoud van de ‘lokale kleur’ in de uitvoering.

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER heeft eind 2018 besloten om de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te versnellen. De opdracht voor deze versnelling bestond uit een adviesvraag met als focus de ambtelijke en bestuurlijke aansturing in relatie tot de geconstateerde problemen in het Servicecentrum MER. BMC-advies heeft deze adviesopdracht uitgevoerd en de conclusies en aanbevelingen neergelegd in het rapport: “Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor één, onderzoek en aanbevelingen voor doorontwikkeling gericht op een duurzaam Servicecentrum, maart 2019”.
 

Als directeur a.i. bent u de sturende factor van het SC-MER en heeft u als doel het ontwikkelingstraject waarin het SC-MER zit, gedreven voort te zetten en de kwaliteit van de SC-MER-organisatie te borgen.
U versterkt de samenwerking en verbinding tussen de drie afdelingen binnen SC-MER en tussen SC-MER en de ambtelijke organisaties van de drie deelnemende gemeenten. U bent verantwoordelijk voor de financiële koers en onderhoudt de strategische klantcontacten met de deelnemende gemeenten.

Samen met uw MT leden, die zichtbaar en aanspreekbaar dienen te zijn voor de medewerkers, bent u het gezicht van het SC-MER. Dit doet u als inspirator en door te bouwen aan het vertrouwen in de organisatie.

De ingezette ontwikkelingen dienen te worden doorgezet. Dit betekent enerzijds het borgen en (constant) scherpstellen van de doorontwikkeling van het concept en anderzijds de ingezette ontwikkelingen op het gebied van mens, cultuur, processen en systemen door te zetten.
Met de OR onderhoudt u regelmatig contact over de ontwikkelingen.

Vanuit de visie op de vakinhoudelijke dienstverlening door het SC-MER, stuurt u op de processen van het SC-MER. Hierin bent u een kritische succesfactor.

 

Kandidatenprofiel
· Ervaren verandermanager die mensen in beweging zet en de samenhang in de organisatie kan
  verstevigen;
· Academisch werk- en denkniveau;
· Managementervaring als eindverantwoordelijke;
· Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
· Aantoonbaar succesvol geweest in eerdere posities;
· Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringprocessen;
· Bedrijfskundige ervaring;
· Per direct beschikbaar.

 

U bent een inspirator en verandermanager. U bent een positieve aanjager die vanuit professionele fermheid en integriteit de confrontatie durft aan te gaan. U bent autonoom zonder het klantperspectief te verliezen én hebt een antenne voor het politieke domein. U ontwikkelt en vertolkt een duidelijke visie door interne en externe ontwikkelingen te combineren met eigen inzichten en ervaring.

 

U bent een transparant leider die boven het (sub)optimale belang/resultaat van het SC-MER uit weet te stijgen om het belang van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen te dienen.
U voelt u prettig in een rol waarbij u uw visie overtuigend moet overbrengen op anderen.
U treedt daarbij op als ambassadeur van het SC-MER in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. Tenslotte opereert u binnen het managementteam en naar medewerkers als een samenbindend leider die resultaten boekt door een mensgerichte benadering en enthousiasme.

 

Opdracht
Het betreft een opdracht voor 1 tot 1,5 jaar.

Kern van de opdracht is:

· aansturing van SC-MER, zowel ten aanzien van going-concern-zaken als ten aanzien van de
  ontwikkeling van de organisatie;

· uitvoering geven aan de 8 opdrachten van het AB aan het DB, zoals verwoord in het
  ‘besluit Versnelling doorontwikkeling Servicecentrum MER’*
· over de voortgang van beide onderdelen van de opdracht driemaandelijks schriftelijk aan het DB te
  evalueren en rapporteren.


* de 8 opdrachten zijn:
· de richting van de aansturing in het SC-MER door de managers van de afdelingen voor nader
  advies aan de interim-directeur voor te leggen.  
· een concern-controller voor SC-MER te benoemen.
· de ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen.
· het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken.
· verder in te zetten op de implementatie van projectmanagement.
· verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie.
· te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering.
· ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen met de financiële
  consequenties.
 

Extra informatie

Procedure
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door Mr Gert-Jan Jongkind,
directeur van Bestman · Bestuur & Management. U kunt bij hem telefonisch nadere informatie inwinnen. Stukken worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.

Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van Bestman · Bestuur & Management: www.bestman.nl

U doet dit door op de webpage van de vacature uw motivatiebrief en cv in te dienen.

Nadat uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

 

De vacature is opengesteld op vrijdag 17 mei 2019. U kunt reageren tot uiterlijk 31 mei 2019.
Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

 

In de weken 21 en 22 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij Bestman · Bestuur & Management.

Daarna worden de door Bestman · Bestuur & Management geselecteerde kandidaten aan de selectiecommissie van SC-MER gepresenteerd.

Op 14 juni 2019 vindt de eerste selectieronde bij SC-MER plaats.

Daarna vindt een eventuele tweede selectieronde bij SC-MER plaats.
De precieze dat volgen zo spoedig mogelijk.

 

De interim-directeur wordt door het DB benoemd. 

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Het betreft een detachering via Bestman · Bestuur & Management bij SC-MER.

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.