Griffier - Gemeente Beekdaelen

  • Scalahof 1, 6365 BK Schinnen, Beekdaelen, Limburg, nl
  • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Gemeente Beekdaelen
Op 1 januari 2019 heeft de vrijwillige herindeling plaatsgevonden van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De nieuwe gemeente heeft bijna 37 duizend inwoners en is 80 km² groot en hemelsbreed 25 km lang.

Beekdaelen is het groene, landelijke hart tussen de stedelijke agglomeraties Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek. Deze ‘bestuurlijke opschaling’, in combinatie met het behoud van de 15 karakteristieke dorpen, vormt een sterke kwaliteit van de nieuwe gemeente.

Het landschap, de kernen en de bedrijvigheid zijn de basis voor de ontwikkeling van Beekdaelen. Denk hierbij aan moderne, kleinschalige, toeristisch-recreatieve, streekgebonden en agrarische bedrijvigheid. De A76 met de aansluiting op de Buitenring is de as waarlangs de bedrijvigheid geconcentreerd is. De nieuwe gemeente vormt een grensgemeente die staat voor een leefbare en groene woonomgeving met een prachtig landschap en die in toenemende mate aantrekkingskracht uitoefent op de inwoners uit de omringende stedelijke agglomeraties. De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen. De dorpskernen hebben ieder weliswaar hun eigen, maar vergelijkbare culturele verworvenheden en folkloristische manifestaties. Zo vinden er jaarlijks meifeesten plaats, trekken er processies door de dorpen en worden schuttersfeesten en veel andere festiviteiten georganiseerd. Wonen, werken en recreëren binnen de kleinschaligheid van onze kernen zijn belangrijk!

 

De ambities van Beekdaelen
Beekdaelen staat voor de opgave om een robuuste positie in de regio op te bouwen. Vooruitlopend op de start van de nieuwe gemeente is in de eerste helft van 2017 het visiedocument ‘Leven en werken in het landschap - strategische hoofdlijnen voor een visie van ONS’ (Beekdaelen) officieel vastgesteld door de voormalige ONS gemeenten. In dit beknopte visiedocument gaat de aandacht uit naar ambities en de kwaliteitsimpuls van de nieuwe gemeente Beekdaelen. Dit vanuit het motto ‘leven en werken in het landschap’.

Op basis van het karakter van Beekdaelen, het motto van het visiedocument en het geschetste denkbeeldige assenstelsel dat de kracht en potenties van Beekdaelen weergeeft, zijn vier strategische ontwikkelperspectieven geïdentificeerd, waarlangs de nieuwe gemeente zich krachtig kan profileren. Deze perspectieven vormen tevens investeringslijnen waarlangs projectvoorstellen voor een investeringsagenda Beekdaelen geformuleerd kunnen worden. Het betreft de volgende ontwikkelperspectieven/investeringslijnen:
1: Vitale kernen en passend woningaanbod;
2: Landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven;
3: Duurzame economische ontwikkeling;
4: ‘Governance’/zelfsturing: een nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap.
    Dit laatste betreft een gezamenlijke zoektocht van de gemeente en de samenleving,
    waarin voor de nieuwe gemeente Beekdaelen de volgende ambities zijn geformuleerd: 
    · Innovatie van dienstverlening met aandacht voor toegankelijkheid, klantvriendelijkheid,
      digitale dienstverlening;
    · De mate van zeggenschap van de burger, dat wil zeggen nieuwe vormen van informeren,
      consulteren en beslissen tezamen met de samenleving gaan ontwikkelen;
    · Nieuwe en vertrouwde samenwerkingsvormen tussen de gemeente en haar inwoners.
      Dat betekent een nieuwe besturingsfilosofie.

 

Het bestuur van Beekdaelen
De ambities van het bestuur van Beekdaelen komen tot uiting in de stijl van besturen:
open, in dialoog en na besluitvorming handen uit de mouwen. Dat zit in de genen.

Er moet in letterlijke en figuurlijke zin veel gebouwd en verbouwd worden. De ontwikkeling van de gemeente en de transitie van ons governancemodel moet hand in hand gaan met een gezonde financiële huishouding.

 

De raad
Op 21 november 2018 hebben de kiezers gesproken en is de raad van Beekdaelen gekozen. In de periode daarna hebben de zeven fracties uit de raad gewerkt aan een raadsbreed programma voor Beekdaelen dat op 8 januari 2019 is vastgesteld.
Partijen hebben daarin gezamenlijk het volgende beschreven:

Beekdaelen start deze periode als een nieuwe gemeente. Wij grijpen dit moment aan om samen te gaan werken aan vernieuwing van het bestuur en aan een nieuwe relatie met de inwoners, de dorpen, kernen en buurten van het nieuwe Beekdaelen. Met dit brede raadsprogramma willen we vanuit de gemeenteraad ook onderstrepen dat het niet alleen de gemeente is die Beekdaelen maakt. We vertrouwen er namelijk op dat de kwaliteit van leven, de zorg voor elkaar en voor onze omgeving bij de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties van Beekdaelen in heel goede handen is. Samen maken we Beekdaelen!

Beekdaelen is dan wel nieuw, de dorpen en gehuchten zijn nog altijd dezelfde, met hun eigen karakter en identiteit, die we blijven koesteren. De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben in de aanloop naar de fusie hun oor te luisteren gelegd in de dorpen van Beekdaelen en de opbrengsten samengebracht in het document ‘Ons Beekdaelen maken we samen’. De lessen uit dat document vormen het vertrekpunt voor dit brede raadsprogramma.

De reden om samenwerking te transformeren naar een herindeling kwam voort uit een gezamenlijk gevoel dat dienstverlening aan de burger en adequate antwoorden op de uitdagingen van vandaag en morgen niet meer te geven waren door de oude gemeente. Daarvoor is een schaal nodig die kwaliteit en continuïteit borgt, maar ook rekening houdt met de kleinschaligheid van de samenleving. De uitdagingen en opgaven voor Beekdaelen zijn vastgelegd in de ontwikkelagenda “Leven en werken in het landschap” van Beekdaelen. De grootste uitdaging zit in de verandering van de governance van allerlei collectieve goederen en diensten. Het gaat daarbij niet om het uit Den Haag bekende “over de schutting gooien”, maar in dialoog herijken, aanpassen en finetunen van allerlei diensten en activiteiten, die vaak de kwaliteit van het bestaan van de gemiddelde burger uitmaken, waarbij burgers, bedrijven en organisaties (meer) aan het stuur komen te zitten en de overheid faciliteert.

 

De samenstelling van de raad
De gemeenteraad van Gemeente Beekdaelen telt 25 raadsleden. De raad bestaat uit 7 fracties. De 25 zetels zijn als volgt verdeeld:
CDA: 7 zetels
Vernieuwingsgroep: 6 zetels
Beekdaelen Lokaal: 5 zetels
VVD: 3 zetels
GroenLinks: 2 zetels
PvdA: 1 zetel
D66: 1 zetel
           

Het college
Het burgemeesterschap wordt vanaf 1 januari 2019 waargenomen door de heer Bas Verkerk, tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester medio 2019. De coalitie wordt gevormd door CDA, Vernieuwingsgroep, GroenLinks en PvdA. Het college bestaat uit zes wethouders.

 

De samenwerking
Beekdaelen zoekt samenwerking met alle overheden, burgers, ondernemers en organisaties, die bij kunnen dragen aan de doelen, die Beekdaelen zich gesteld heeft. Dat betekent:
· Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een nieuwe governance,
  aan leefbaarheid en eigenheid van de kernen, aan duurzaamheid, aan ondersteunen van
  kwetsbaren, aan participatie van alle burgers en een vitaal ondernemersklimaat;
· Samenwerken in de regio, waarbij Beekdaelen een unieke positie heeft als grootste niet-
  verstedelijkte gemeente, die de noodzakelijke scharnierfunctie kan vervullen en barrières
  kan slechten; · Samenwerken binnen de Provincie met overheden en organisaties, die de
  ambities en/of beleidsdoelen van Beekdaelen delen;
· Samenwerking over de grens. Beekdaelen is een goede buur van het aanpalende Duitse gebied
  en wil alle uitdagingen (en kansen) oppakken, die de grensligging met zich mee brengt.

 

NB: Waar hij/hem/zijn staat in dit profiel, kan ook zij/haar worden gelezen.

 

 

Functieomschrijving

Raad en griffie
Het ambitieniveau van de raad is hoog.  De raad wil een gemeenteraad zijn, die zelf actief beleid maakt en als onderdeel van dat besluitvormingsproces interactie en dialoog met burgers en samenleving zoekt.

Bij de uitvoering is wel afstemming met college en ambtelijke organisatie nodig, want het is niet wenselijk dat bij de beleidsvoorbereiding vanuit verschillende geledingen een dialoog opgezet wordt met burgers: eerst ambtelijk, dan door collegeleden en tot slot door de raad. Dat zal het vertrouwen van burgers in de nieuwe gemeente niet ten goede komen. De goede aanzet om te bouwen aan vertrouwen, die door de voormalige raden is gemaakt met dorpsbijeenkomsten zou snel teniet kunnen worden gedaan

In zijn kaderstellende rol zal de raad nog vast moeten leggen hoe de verhouding raad – college m.b.t. interactie met burgers en samenleving vorm moet krijgen.
Het actieve raadsprofiel dat voortvloeit uit de visie heeft consequenties voor griffier en griffie: een strategische griffier en een griffie, die actief steunt en gericht is op communicatie.

De belangrijkste verwachtingen ten opzichte van de nieuwe griffier en griffie op basis van de visie zijn:

1. Hij moet de raad in staat stellen beleid te maken:

     · Hij is onafhankelijk t.o.v. burgemeester, college en ambtelijke organisatie.
     · Hij is gelijkwaardig gesprekspartner in de driehoek burgemeester|secretaris|griffier.
       Naast proces- en procedurezaken gaat het hierbij om de rolverdeling college-raad.
     · Hij is (pro)actief t.o.v. stukken en voorstellen, die het college voornemens is in de raad te
       brengen en zorgt er daarbij voor dat:
       · raad en raadscommissies voldoende tijd hebben voor de voorbereiding van de
         besluitvorming.
       · er m.b.t. een dialoog met burgers, organisaties, bedrijven etc. voldoende tijd en ruimte
         is voor gemeenteraad en raadsfracties, en dat aan de voorkant van een
         beleidsvoorbereidingsproces helder is wie de dialoog voert.
        · Er m.b.t. het gemeentelijk beleid sprake is van zorgvuldigheid en consistentie:
     · Hij creëert gevoel van “kleine schaal”, korte afstand: onderling maar ook m.b.t.
       (spontane) inbreng van burgers.
     · Hij zorgt voor een tijdige analyse van voorstellen uit gemeenschappelijke regelingen
       zodat helder is waar beleidsmatige besluitvorming door de raad relevant kan zijn.
     · Hij zorgt voor voortgangsbewaking.
     · Hij draagt actief bij aan een positieve beeldvorming van de raad en creëert mede
       daardoor draagvlak voor de dialoog tussen raad en burgers en voor de uiteindelijk
       besluiten, die de raad op basis daarvan neemt.

2. Hij moet de werkprocessen en de vergadercyclus van de raad zo inrichten dat raadsleden
     hun tijd effectief kunnen besteden:
     · Hij moet bevorderen dat stukken goed doorgrondbaar zijn en dat helder is wat de
       voorgestelde besluiten zijn.
     · Hij moet de stukkenstroom behapbaar maken.

3. Hij is actief, alert en ontvankelijk m.b.t:
     · Ondersteuningsvragen van fracties en raadsleden.
     · De organisatie van de stukken- en informatiestroom van de ambtelijke organisatie naar
       de raad(sleden).
     · Raadsleden of fracties die kennelijk “worstelen” met aspecten van hun raadswerk.
     · Gevraagd en ongevraagd is hij de sparringpartner.
     · Hij doet dit onafhankelijk en hij staat alle raadsleden bij, ongeacht of ze al dan niet een
       nauwe band met het college hebben.
     · Hij draagt actief bij aan sfeer en omgangsvormen in de raad.
     · Snelheid, directheid en concreetheid van informatie en bij antwoorden op vragen van
       raadsleden. Indien nodig treedt de griffier daarover in overleg met de algemeen
       directeur.

4. Hij is deskundig en ervaren m.b.t.:
     · Staatsrechtelijke en juridische zaken, die (kunnen) raken aan de positie van de raad.
     · Bestuurlijke ontwikkelingen en verhoudingen en het positioneren van de raad
       daarbinnen.
     · Besluitvorming en besluitvormingsprocedures.
     · Moderne middelen van communicatie en social media.
     · Processen van beleidsformulering.

 

Functie-eisen

De functie van de griffier
De functie van griffier kent de volgende hoofdelementen:
1. Advies en ondersteuning aan de gemeenteraad en de voorzitter van de raad
2. Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers
3. Linking pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie, deelname aan driehoek
4. Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving
5. Proactief ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing

 

1. Advies en ondersteuning aan de gemeenteraad en de voorzitter van de raad
De griffier:
· is richting de raad dienstverlenend en faciliterend en treedt op als eerste aanspreekpunt en
  eerste adviseur;
· is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, bereidt de raadsvergaderingen
  voor en neemt er in faciliterende zin aan deel;
· draagt zorg voor de raadsplanning en bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad
  en raadscommissies en bewaakt de nakoming van besluiten;
· informeert en adviseert de raad zowel gevraagd als ongevraagd; 
· weet de informatiestroom te ordenen, ten dienste van de raadsleden;
· stimuleert het vergaderen op hoofdlijnen en het adequaat gebruik van de
  raadsinstrumenten;
· weet technologie in te zetten, waar dat de raad en burger helpt en het proces ten goede komt;
· is sensitief en heeft luisterend vermogen. Hij is in staat te spiegelen en te coachen zowel op
  het niveau van raad als fracties en individuele raadsleden;
· heeft gevoel voor de Zuid-Limburgse verhoudingen en cultuur en voor het landelijke
  karakter van de gemeente. Hij weet wat er speelt en wat raadsleden bezighoudt;
· draagt in de context van de fusie bij aan het smeden van één nieuwe cultuur, waar
  harmonie en gelijkwaardigheid sleutelbegrippen zijn;
· is onpartijdig en onafhankelijk en is griffier van de coalitie én de oppositie;
· brengt en houdt de basis op orde en is daarnaast proactief, vernieuwend,
  oplossingsgericht, legt alternatieven voor en denkt out-of-the-box;
· doet voorstellen voor (bestuurlijke) vernieuwing, voor participatie, voor interactie met de
  burgers en voor verbetering van de werkprocessen, waarbij het ambitieniveau van de raad leidend is;
· is richting de voorzitter van de raad faciliterend en rolbewust. Als rechterhand van de
  burgemeester tijdens de raadsvergaderingen, is hij alert, kent hij de regels en bewaakt de
  processen en procedures.

 

2. Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers
De griffier:
· geeft integraal en collegiaal leiding aan de griffiemedewerkers; De griffier vervult de
  werkgeversrol t.a.v. het griffiepersoneel;
· coördineert en stroomlijnt de werkzaamheden en treedt op als meewerkend voorman;
· treedt op als eerste aanspreekpunt voor bestuurders/raadsleden en staat borg voor de
  bereikbaarheid en toegankelijkheid van de griffie(medewerkers);
· is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, bereidt de raadsvergaderingen
  voor en neemt er in faciliterende zin aan deel;
· draagt zorg voor de raadsplanning en bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad
  en raadscommissies en bewaakt de nakoming van besluiten;
· stelt planningen en rapportages op over het functioneren van de raad en de griffie;
· draagt er zorg voor dat de medewerkers van de griffie actief in verbinding zijn met de
  ambtelijke organisatie en met relevante stakeholders binnen en buiten Beekdaelen;
· is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie;
· stimuleert binnen de griffie collegialiteit, teamsfeer en onderlinge vertrouwen;
· inspireert en coacht medewerkers waar dat kan en stuurt waar dat moet;
· stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers.

 

3. Linking pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie, deelname aan driehoek
De griffier:
· weet in het driehoeksoverleg te schakelen tussen een overstijgende rol, waarbij het
  gemeenschappelijke belang van Beekdaelen centraal staat en de rol waarbij hij geacht
  wordt primair het belang van de raad te dienen;
· agendeert relevante onderwerpen, monitort de voortgang en is sparringpartner van
  burgemeester en secretaris;
· toont zich rolbewust en rolvast en bewaakt mede de scheiding van rollen en
  verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke besluitvormingsproces;
· heeft een helicopterview én oog voor het politiek/bestuursgevoelige detail;
· bewaakt de volledigheid, de tijdigheid, de kwaliteit en integraliteit ten aanzien van de
  voorstellen aan de raad. Zijn focus ligt op het proces, de procedure en de bevoegdheid en
  hij treedt niet in politieke of beleidsmatige aspecten van de voorstellen;
· onderhoudt relevante contacten met medewerkers van de ambtelijke organisatie;
· bewaart en bewaakt zijn neutraliteit en onpartijdigheid;
· beschikt over organisatiesensitiviteit om binnen de complexiteit van een fusiegemeente het belang van
  de raad van Beekdaelen adequaat te dienen.

 

4. Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving
De griffier:
· fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden;
· vormt de verbindende schakel tussen raad en externe partijen in strikt faciliterende zin;
· waar contacten met de burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen, andere overheden en
  media primair het domein van de raad(sleden) is, bereidt de griffier deze contacten voor, brengt de raad
  in positie en bewaakt de uitvoering van vervolgacties;
· draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder
  vergaderen op externe locaties, bezoeken, inspraakavonden en dergelijke;
· onderhoudt contacten met andere griffiers en ambtenaren (regionaal, provinciaal, landelijk);
· draagt zorg voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de griffie;
· kent de gemeente, het gebied, de regio en de provincie. Hij kent de lokale samenleving en mogelijke
  gevoeligheden.

 

5. Proactief ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing
De griffier:
· adviseert over de rol, functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies in het lokale
  politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces;
· doet voorstellen aan presidium en raad over doorontwikkeling van de duale bestuurspraktijk en stemt
  deze voorstellen af met college en ambtelijke organisatie;
· stelt verbetertrajecten voor inzake bestuurlijke vernieuwing, strategische ontwikkeling van de gemeente
  en strategische bestuurlijk-ambtelijke projecten;
· doet voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing door deze te signaleren en te agenderen;
· is zich bewust dat het ambitieniveau van de raad leidend is;
· faciliteert de raad een leidende positie te nemen, bijvoorbeeld door het gebruik van raadsinitiatieven,
  het werken met startnotities en het uitlijnen van besluitvormingsprocessen.

 

 

Functie-eisen
· Academisch werk- en denkniveau.
· Relevante ervaring met griffie(rs)werkzaamheden.
· Relevante leidinggevende ervaring.
· Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
· Relevante ervaring met werken in een omgeving, die qua dynamiek, complexiteit en
  schaalgrootte vergelijkbaar is.
· Scherp inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
· Niet-geprofileerd: kan door raadsleden als onafhankelijk en onpartijdig gezien worden.
· Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling.
· Kennis van en ervaring met bestuurlijke vernieuwing en participatie.
· Passend bij de Zuid-Limburgse cultuur en het landelijke karakter van Beekdaelen.
· Gevarieerde overheidservaring strekt tot aanbeveling.

 

Competenties
· Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
· Modern leiderschap, samenwerkend en verbindend.
· Overzicht.
· Schakelvermogen en flexibel.
· Onafhankelijk, onpartijdig.
· Rolbewust en zelfbewust.
· Integer.
· Stressbestendig.
· Overtuigingskracht.
· Coachend, empathisch en enthousiasmerend.
· Zelfreflectie en humor.

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie (36 uur per week).
De functie is gewaardeerd in schaal 13. Bij excellent functioneren is op termijn schaal 14 mogelijk.
Uitgangspunt is een aanstelling voor een jaar.
Bij goed functioneren wordt de aanstelling omgezet in een vast dienstverband.
Een assessment op één of enkele selectiecriteria van de profielschets kan deel uitmaken van de procedure.


Meer informatie
De gemeenteraad van Beekdaelen wordt in dit executive search-traject ondersteund door
mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.

Voor meer informatie over het profiel en de procedure van deze vacature,
belt u met Gert-Jan Jongkind, telefoonnummer: 06-50244791.

 

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de functie, kunt u uw kandidatuur kenbaar maken via www.bestman.nl. Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via de website.

Reageren kan tot uiterlijk 1 juni aanstaande.
 

Procedure
U kunt reageren door uw motivatiebrief en cv te uploaden.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Het is mogelijk dat een assessment deel uitmaakt van de procedure.

Bestman · Bestuur & Management voert in deze procedure géén voorgesprekken.
In week 23 worden kandidaten aan de Benoemingsadviescommissie gepresenteerd.
Op 12 juni aanstaande vindt de eerste gespreksronde met de Werkgeverscommissie van de gemeente Beekdaelen.
Op 19 juni aanstaande vindt de tweede gespreksronde met de Werkgeverscommissie van de gemeente Beekdaelen.
Daarna volgt een eventueel assessment, referenties, arbeidsvoorwaardengesprek, etc.

 

Voor meer informatie zie www.bestman.nl