Voorzitter Mijnraad

  • Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Nederland
  • Deeltijds

Beschrijving van het bedrijf

De Mijnraad
De Mijnraad is het strategische adviesorgaan voor de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de verlening van mijnbouwvergunningen voor opsporing, winning en opslag van delfstoffen in de diepe ondergrond en voor (wijzigingen van) winningsplannen. De Mijnraad is onafhankelijk.
De adviezen over een mijnbouwvergunningaanvraag van de andere adviseurs - zoals TNO voor de geologische aspecten, Staatstoezicht op de Mijnen voor de technische aspecten op het gebied van veiligheid, EBN voor de financiële aspecten en de betrokken provincie(s), gemeente(n) en/of waterschap(pen) voor de regionale/lokale aspecten - worden alle ter beoordeling aan de Mijnraad voorgelegd.
De Mijnraad beoordeelt deze adviezen - individueel, in hun onderlinge samenhang en in de bredere maatschappelijke context - en komt tot een eigen advies. Mede op basis van het advies van de Mijnraad neemt vervolgens de minister van Economische Zaken en Klimaat een besluit over de betreffende aanvraag.

De Mijnraad kan door de Minister van Economische Zaken en Klimaat ook gevraagd worden te adviseren over voorgenomen beleid of wijzigingen inzake de mijnbouw wet- en regelgeving.

De Mijnraad telt maximaal 10 leden. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd op persoonlijke titel. Bij de samenstelling van de Mijnraad wordt gestreefd naar een spreiding van kennis en betrokkenheid op het gebied van mijnbouw. Expertise-gebieden vertegenwoordigd in de Mijnraad zijn: politiek-bestuurlijk, veiligheid/toezicht, juridisch, geologie, financieel-economisch, technologie/innovatie en ruimtelijke ordening. In de werkwijze en de advisering is de verbinding met wat er maatschappelijk leeft, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau, van groot belang.

De Mijnraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris.

Functieomschrijving

De Mijnraad komt - behoudens de zomermaanden - in beginsel elke maand bijeen op een centrale locatie in het land (bijvoorbeeld Utrecht).
Het voorzitterschap vraagt een tijdsbeslag van ongeveer 2 dagen per maand,

De benoeming van de voorzitter geschiedt door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming behoort tot de mogelijkheden.

Honorering vindt plaats op basis van het Vergoedingenbesluit Mijnraad gebaseerd op het Vacatiegeldenbesluit 1988. De tijdsbesteding kan afhankelijk van de omstandigheden worden aangepast.

Functie-eisen

Functie-eisen voorzitter van de Mijnraad
De functie van voorzitter van de Mijnraad is vacant. De nieuwe voorzitter van de Mijnraad bepaalt in een complexe omgeving (mede) de koers en positie van de Mijnraad. Hij of zij dient te voldoen aan de volgende eisen:
· Heeft relevante bestuurlijke ervaring, die breed wordt herkend, is gezaghebbend en treedt waar nodig ook
  namens de Mijnraad naar buiten op.
· Is in staat de discussie in de Mijnraad zodanig te leiden dat deze - binnen de juridische reikwijdte van de
  Mijnbouwwet en -regelgeving, en rekening houdend met de maatschappelijke actualiteit - resulteert in
  toegesneden adviezen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.
· Is iemand die de verbinding kan leggen tussen alle relevante aspecten, waaronder technisch 
  wetenschappelijke, juridische, bestuurlijke en maatschappelijke.
· Is iemand die - mede bezien vanuit eventuele andere werkzaamheden en activiteiten, of eerdere uitlatingen -
  gezien wordt als voldoende onafhankelijk.

Extra informatie

Procedure

· de vacature is opengesteld op 01-04-2019;
· uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv;
· uw cv bevat een overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van eventuele nevenfuncties,
  zodat beoordeeld kan worden of sprake is van mogelijk conflicterende (neven)functies.

 

De procedure kent de volgende processtappen:
· voorselectiegesprekken met Bestman · Bestuur & Management;
· voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie van de Mijnraad;
· selectiegesprekken met de selectiecommissie van Mijnraad;
· voordracht voor benoeming door de Minister van Economische zaken en Klimaat;
· benoeming door de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Data ten aanzien van bovengenoemde processtappen volgen zo spoedig mogelijk en worden opgenomen in deze profieltekst.