Griffier - Gemeente Heerhugowaard

 • Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, Nederland
 • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Gemeente Heerhugowaard

Heerhugowaard is een gemeente in de provincie Noord-Holland, gelegen in de regio West-Friesland. Wat ooit een polderlandschap was, is nu een volwassen gemeente. Door het benutten van kansen, de ondernemersgeest en de West-Friese gastvrijheid, heeft Heerhugowaard zich ontwikkeld tot een levendige culturele gemeenschap. Het is er goed wonen, werken en recreëren.

Al decennialang geven inwoners, ondernemers en medewerkers de gemeente een kleur en een gezicht. Waar we een paar honderd jaar geleden stonden, staan we nu ook: met onze beide voeten in de klei. Heerhugowaard heeft oude woonkernen, zoals De Noord, 't Kruis en het historische Veenhuizen. Er wonen nu ruim 55.000 inwoners en we blijven groeien. Om ons heen verrijzen steeds meer duurzame wijken. Onze inwoners maken dankbaar gebruik van alle faciliteiten en voorzieningen die een moderne samenleving biedt. We hebben het in Heerhugowaard goed voor elkaar en we blijven nuchter. Er is nog veel te doen. Heerhugowaard: stad van kansen.

Bestuur

We zijn een gemeente in de polder en polderen zit in onze genen. De bestuurscultuur kenmerkt zich door goede en constructieve verhoudingen tussen raad en college, maar scherpte in het debat wordt niet geschuwd. Aan collegiaal bestuur wordt grote waarde gehecht. Breed draagvlak blijft het uitgangspunt. Democratische verfrissing en openheid van bestuur zijn onze vertrekpunten. Om hier concreet uitvoering aan te geven is de 'commissie meespraak en communicatie' ingesteld, waarin alle fracties participeren. In deze commissie vindt afstemming plaats over initiatieven van de raad en het college op het gebied van bestuurlijke en democratische vernieuwing. Heerhugowaard zoekt nadrukkelijk de verbinding met haar inwoners. Initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund en inwoners worden regelmatig bij bestuurlijke besluitvorming actief betrokken.

De raad

De gemeenteraad van gemeente Heerhugowaard telt 31 raadsleden. De raad bestaat uit negen fracties.

Fusie

De gemeente Heerhugowaard bereidt zich voor op bestuurlijke fusie met de gemeente Langedijk. Heerhugowaard en Langedijk zijn van oudsher natuurlijke samenwerkingspartners. Met de fusie beogen de gemeenten de bestuurskracht en de strategische positie in de regio te versterken. Naar verwachting vindt de herindeling plaats per 1 januari 2022.

Samenwerking

Gemeente Heerhugowaard werkt op een aantal beleidsterreinen nauw samen met haar partners in de regio. Om de ambities van de gemeente Heerhugowaard te realiseren spelen formele en informele overleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau een belangrijke rol.

Meer informatie over de gemeente Heerhugowaard vindt u op: www.Heerhugowaard.nl

Functieomschrijving

De griffier (plaats in de organisatie)

Is direct verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De functie vereist een zelfstandig optreden. Participeert op basis van gelijkwaardigheid in de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier.

Doel van de functie

Ondersteuning van de gemeenteraad bij het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden en zorgdragen dat de raad zijn verantwoordelijkheid optimaal kan waarmaken. Het innemen van een spilfunctie in het lokale bestuur.

Functie-inhoud

Adviseren raad en verlenen ondersteuning:

 • Treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter, het presidium, de raadscommissies, werkgroepen, de raadsfracties en de raadsleden zowel gevraagd als ongevraagd;
 • Stimuleert de professionalisering van raad en raadsfracties inzake de effectiviteit van de bijdrage aan het besluitvormingsproces. Ondersteunt en faciliteert raad en raadsfracties bij hun professionalisering;
 • Bereidt raadsvergaderingen voor, ondersteunt en neemt deel aan raadsvergaderingen, draagt verantwoordelijkheid voor totstandkoming termijnagenda raad. Bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad en raadscommissies en bewaakt de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de raad;
 • Adviseert over en ondersteunt de gemeenteraad bij bijzondere onderzoeken en activiteiten zoals hoorzittingen, raadsonderzoeken en rekenkameronderzoeken;
 • Adviseert de raad op het gebied van strategische positionering, organisatie en werkwijze, de consequenties van de kader stellende en toetsende taken van de raad voor zijn positionering;
 • Adviseert in processen van richtinggevende formulering van strategische beleidsconcepten door de gemeenteraad;
 • Adviseert de raad over (nieuwe) vormen van open dialoog tussen inwoners en de plaatselijke politiek (communicatiebeleid, vormen van inwonerparticipatie);
 • Is eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning van de raad, commissies en politiek.
Adviseren inzake bestuurlijke en democratische vernieuwing:
 • Adviseert inzake de rol, de functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies als onderdeel van het gemeentebestuur in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces;
 • Doet voorstellen aan het presidium en de raad voor het verder ontwikkelen van de duale bestuurspraktijk, zowel qua structuur als cultuur en stemt deze voorstellen af met de leden van het college en de ambtelijke organisatie;
 • Initieert verbetertrajecten inzake bestuurlijke en democratische vernieuwing, trekt deze projecten en jaagt deze projecten ook aan;
 • Levert een bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de gemeente;
 • Neemt deel aan strategische bestuurlijk-ambtelijke projecten op dit gebied.
Bevorderen van politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen:
 • Bevordert de besluitvorming door de gemeenteraad door het ontwerpen, bewerkstelligen en stroomlijnen van werkwijzen en procedures;
 • Draagt zorg voor een goede kanalisering en stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad door actief toe te zien op de kwaliteit en compleetheid van aangeleverde informatie in het licht van gemaakte (werk)afspraken en toezeggingen;
 • Bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke besluitvormingsproces. Spreekt betrokkenen hierop aan en draagt bij aan een uitgebalanceerde positiebepaling van de raad;
 • Initieert in lokale driehoek (burgemeester, secretaris, griffier) de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;
 • Neemt in, beoordeelt en ziet toe op verzoeken om ambtelijke bijstand en het maken van afspraken daarover met de gemeentesecretaris en managers;
 • Bewaakt de budgetten van de raad, signaleert budgetoverschrijdingen en adviseert over de wijze van omgaan hiermee en draagt zorg voor het opstellen van rapportages;
 • Draagt zorg voor een optimale afstemming tussen gemeenteraad enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds;
 • Voert evaluaties uit en adviseert over consequenties, aanpassingen en alternatieven.
Verzorgen van externe profilering van de gemeentelijke organisatie:
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden;
 • Draagt zorg voor een herkenbare positie van de raad en de raadsgriffie voor onder meer burgers, instellingen en de gemeentelijke organisatie;
 • Geeft vorm aan beleid en uitvoering met betrekking tot de communicatie door en over de raad, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als naar burgers en derden;
 • Draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken, inspraakavonden en dergelijke;
 • Onderhoudt actief contacten en netwerken met andere griffiers;
 • Onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en inwoners;
 • Behartigt belangen van de raad in de regionale samenwerking.
Leidinggeven aan de griffie:
 • Coördineert de inzet van medewerkers en middelen en stuurt de werkzaamheden aan in het kader van de ondersteuning van de gemeenteraad en van individuele raadsleden;
 • Coacht medewerkers, voert rechtspositionele gesprekken met medewerkers en adviseert over te nemen besluiten;
 • Draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en stelt samen met de medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan op;
 • Begeleidt en verzorgt de implementatie van veranderingen en vernieuwingen;
 • Bevordert de samenwerking tussen de medewerkers zowel binnen de griffie als tussen griffie en de ambtelijke organisatie en met andere samenwerkingsverbanden;
 • Stelt planningen, ramingen, rapportages, ken- en stuurgetallen op betreffende de griffie en de gemeenteraad.
Voorbereiden van de bestuurlijke en ambtelijke fusie:
 • Treft in nauwe samenwerking en in samenspraak met de griffier van Langedijk alle noodzakelijke voorbereidingen in het kader van de bestuurlijke en ambtelijke fusie met de gemeente Langedijk.

Functie-eisen

Competenties & Persoonlijkheid

Naast algemene competenties als analytisch vermogen, flexibiliteit, stressbestendigheid, integriteit, overtuigingskracht, organiserend vermogen en communicatieve vaardigheden, zijn de volgende persoonlijkheidstrekken belangrijk voor het goed uitoefenen van het vak:

Onafhankelijk

 • Kan zelfstandig denken en handelen en is in staat ongebonden te adviseren;
 • Durft zich onafhankelijk op te stellen en een eigen koers te varen;
 • Is onbevooroordeeld, ook politiek, en blijft objectief;
 • Weet professionele afstand te bewaren.

Krachtige persoonlijkheid

 • Is daadkrachtig en doortastend;
 • Staat stevig in de schoenen, kan zich staande houden in de diverse rollen binnen en buiten de organisatie;
 • Handelt op eigen initiatief, komt met creatieve ideeën of oplossingen en weet deze overtuigend te presenteren;
 • Benut op innovatieve wijze kansen en organiseert mogelijkheden;
 • Neemt het voortouw in projecten en/of processen.

Toegankelijk mensenmens

 • Heeft een toegankelijke en open houding;
 • Toont zich zonder positie te verliezen gelijkwaardig aan de ander;
 • Gebruikt begrijpelijke taal;
 • Kan zich verplaatsen in de positie en de belevingswereld en gevoelens van anderen;
 • Schakelt gemakkelijk tussen verschillende mensen en denkniveau's;
 • Toont zich bewust van het effect van het eigen handelen op anderen.

Persoonlijk leider

 • Neemt verantwoordelijkheid en laat verantwoordelijkheid bij de ander liggen waar mogelijk;
 • Heeft visie en weet medewerkers en raad daarin mee te nemen;
 • Is motiverend en oplossingsgericht;
 • Is gericht op verbetering van resultaten.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als raadsgriffier in een gemeente van vergelijkbare complexiteit;
 • Ruime ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complexe bestuurlijke omgeving;
 • Een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van democratische en bestuurlijke vernieuwing;
 • Ervaring met het begeleiden van een fusieproces is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 13, met een uitloop naar schaal 14. Aanstelling vindt in beginsel plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een vaste aanstelling is bespreekbaar. Na herindeling komt de functie te vervallen. Daarna zal de nieuwe raad van de nieuwe, gefuseerde gemeente een nieuwe griffier aanstellen.

Extra informatie

De gemeenteraad van Heerhugowaard laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06 50244791.

Denkt u onze nieuwe griffier te zijn? 

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman · Bestuur & Management. www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen. Reageren kan tot uiterlijk 22 maart 2019.

De vacature is opengesteld op vrijdag 1 maart 2019. Na de sluiting van de reactietermijn wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

De voorgesprekken met Gert-Jan Jongkind staan gepland in week 12 en 13. In week 14 worden kandidaten voorgedragen aan de selectiecommissie van Heerhugowaard. De eerste ronde selectiegesprekken bij de gemeente Heerhugowaard staat gepland in week 15. De tweede ronde selectiegesprekken bij de gemeente Heerhugowaard staat gepland in week 16.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.