Directeur (loco-secretaris) voor de jonge gemeente Gooise Meren

 • Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland
 • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Over de gemeente: samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied

De jonge gemeente Gooise Meren, in 2016 ontstaan uit Naarden-Muiden-Bussum, is een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfomgeving in de Metropoolregio Amsterdam. Een gemeente met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen. De nieuwe gemeente kan gezien worden als een krachtige speler in de regio Gooi- en Vechtstreek. Een gemeente die structureel inzet op duurzaamheid. Waar inwoners zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving, samen met de gemeente.

De gemeente biedt toeristen, recreanten, watersporters en cultuur- en natuurliefhebbers uit binnen- en buitenland gastvrijheid. Dit, in goede balans met de relatief rustige woonomgeving voor inwoners. Een samenleving die veilig is en waarin iedereen mee kan doen en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen omgeving en voor elkaar en waarin mensen die meer moeite hebben met meedoen, ondersteund worden in hun deelname.

Dit alles wordt ondersteund door een moderne, professionele, lokale overheidsorganisatie die de krachten in de samenleving mobiliseert met het oog op het verder ontwikkelen en versterken van de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Een gemeente die financieel gezond is, kosteneffectief werkt en die hoogwaardige dienstverlening biedt aan inwoners, bezoekers, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Een gemeente waarin de krachten gebundeld zijn, maar waarbij oog blijft voor de eigenheid en identiteit van de kernen Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum. In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijk kloppend hart van de Randstad.

Missie Gooise Meren

De missie, in het kort, van de gemeente luidt als volgt: samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied. Ondanks de schaalvergroting houdt het bestuur en de organisatie oog voor het belang van de kleinschaligheid van wijken en kernen. Vergroening en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het realiseren van deze missie. Door de schaalvergroting na de fusie is de gemeente een krachtiger speler geworden in de regio Gooi-en Vechtstreek, de Metropoolregio Amsterdam, de Noordvleugel Utrecht en richting de provincie en het rijk. De gemeente wil een actieve en constructieve bijdrage leveren aan de regionale opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, economie, toerisme, natuur en landschap, wonen, infrastructuur, mobiliteit, zorg en welzijn.

Hoofdopdrachten

De drie hoofdopdrachten voor de gemeente zijn als volgt geformuleerd:

 • Het vergroten van de vitaliteit van wijken, buurten en kernen met ruimte voor eigen initiatief van (al dan niet georganiseerde) bewoners
 • Het aangaan en versterken van allianties en partnerships op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk terrein op lokaal, regionaal, provinciaal en (op onderdelen) landelijk niveau, om daarmee de kwaliteitsopgaven voor de nieuwe gemeente te ondersteunen
 • Het vormen van een financieel gezonde en slagvaardige gemeente die in staat is om dagelijkse werkzaamheden zo kosteneffectief en hoogwaardig mogelijk uit te voeren. Die tegelijkertijd flexibel en actief kan omgaan met de veranderingen en bewegingen in de samenleving en opvattingen van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers.

Stand van zaken organisatie

Per 1 januari 2016 zijn Naarden, Muiden en Bussum gefuseerd en is de gemeente gevormd. Gestart is met een organisatie die primair verticaal was georganiseerd in de vorm van afdelingen. Daarbij is ingezet op de ontwikkeling van zelforganisatie, bevoegdheden laag in de organisatie, persoonlijke en teamontwikkeling, ruime opleidingsmogelijkheden, waaronder de ontwikkeling van een eigen Gooise Meren Academie, ruimte voor de balans privé en werk (mogelijkheden tot thuiswerken) etc. Tegelijkertijd zijn stappen gezet richting een netwerkorganisatie en is geëxperimenteerd met vormen van horizontale sturing in de vorm van programma's en speerpunten. Aangestuurd door programmamanagers en horizontale trekkers. Doel is om de verticale inrichting van de organisatie grotendeels te verlaten en opgaven gestuurd te werken. Daarnaast wordt volop ingezet op ruimte maken voor inwoners door middel van uitgebreide mogelijkheden om te participeren, waaronder co-creatie, een initiatieventafel, een programma Doe Democratie, Wijk en Kerngericht werken etc. Kortom, de organisatie van Gooise Meren is een levendige en bruisende partner en omgeving die in open verbinding staat met de lokale gemeenschap en die ruimte biedt voor experiment, groei en inwoners. De organisatie zit volop in beweging naar opgaven gestuurd werken en wij staan aan de vooravond van een versnelling daarvan. Bij al deze ontwikkelingen is de medezeggenschap een cruciale partner.

De koers van de organisatie (organisatiedoelen) is gericht op het zijn van een:

Netwerkorganisatie, Participerende organisatie, Financieel gezonde organisatie

Dit willen wij bereiken langs de lijn van onze kernwaarden:

Vertrouwen, Ondernemen, Samenwerken

Alle plannen die wij maken, alle acties die wij ondernemen dienen bij te dragen aan de organisatiedoelen en ingericht te worden op basis van onze kernwaarden.

Coachend en dienend leiderschap, sturen op resultaat en gedrag horen daarbij.

 

Structuur van de organisatie

Er zijn in totaal 9 afdelingen: Facilitaire Zaken en Informatie en Automatisering, Financiën en Belastingen, Bestuur- en Managementondersteuning, Dienstverlening, Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Mens en Omgeving (brede beleidsafdeling), Vergunning Toezicht en Handhaving, Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen, Projecten.

Het management hiervan ressorteert onder de directie evenals de unit strategie en control. Naast de lijnsturing is er een aantal programma's en projecten te onderscheiden, die ook direct onder de directie vallen, waaronder: Duurzaamheid, Doe Democratie, Wijk en Kerngericht werken. Binnenkort komen daar Dienstverlening en Organisatie-ontwikkeling bij. Er is een tweehoofdige directie: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directeur/loco-secretaris. Binnen de directie worden de verschillende aandachtsgebieden verdeeld, onder andere op basis van affiniteit, kennis en ervaring, waarbij de secretaris de eerst adviseur van het college is.

Er is een Directieoverleg waarin de directie het strategisch beleid, de verdeling van de middelen, de externe samenwerking, de ontwikkelingen op organisatieniveau en de relatie bestuur ambtelijke organisatie afstemt. Daarnaast is er een managementoverleg dat functioneert als een adviesorgaan voor de directie. Hierin worden tevens college- en directiebesluiten teruggekoppeld en wordt de voortgang van projecten en activiteiten besproken. Afdelingsmanagers, adjunct hoofden en directie nemen deel aan het managementoverleg. In het kader van de doorontwikkeling richting een genetwerkte organisatie (o.a. opgaven gericht werken) is de vraag actueel of dit overleg in de toekomst moet blijven bestaan. Immers, de programmamanagers en trekkers van speerpunten zij hierin niet vertegenwoordigd. In de organisatie zijn zo'n 400 vaste medewerkers actief (355 fte), naast enkele 10-tallen externen.

Functieomschrijving

Profiel van de directeur

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die in staat is de doorontwikkeling van de organisatie mee vorm te geven richting een netwerk-organisatie (langs de lijnen van opgaven gestuurd werken). Daar hoort ook bij dat de kandidaat een bijdrage levert aan het vormgeven van de kanteling van de gemeente naar een rol waarin de gemeente nog meer ketenregisseur en partner wil worden en inwoners/instellingen/bedrijven nog meer ruimte wil geven om zaken zelf op te pakken. Soms in samenwerking met, soms gefaciliteerd door en soms onafhankelijk van de gemeente. Een verbindende persoonlijkheid met visie op moderne bedrijfsvoering en organisatie-ontwikkeling. Een kandidaat die collega's kan motiveren, coachen en kan verbinden en collega;s tegelijkertijd aanspreekt op geformuleerde doelen, resultaten en gedrag. De directieleden zijn complementair aan elkaar en kunnen elkaar vervangen bij afwezigheid. De directie kent naast het opdrachtgeverschap richting de lijnafdelingen ook opdrachtgeverschap richting programma's en specifieke projecten De ideale kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met politiek, bestuurlijke processen bij de lokale overheid (adviseren aan een college van Burgemeester en Wethouders). Soepele presentatie en een gezonde dosis humor behoren tot de basis-vaardigheden. Ervaring opgedaan buiten de overheid is een hele grote pre!

Functiekenmerken

 • is mede verantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen
 • is opdrachtgever van verschillende afdelingen, programma's en projecten en is mede eindverantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke en bestuurlijke processen
 • beslist en adviseert over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk en concern-breed niveau met een grote politieke en maatschappelijke impact
 • is mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie
Competentieprofiel
Om deze functie optimaal uit te kunnen oefenen, zijn de volgende competenties vereist:
 • Verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Besluitvaardigheid
 • Verbindend

Functie-eisen

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij iemand die beschikt over een academisch werk- en denkniveau, ruime ervaring heeft als integraal manager in een politiek-bestuurlijke omgeving. Die kennis heeft van moderne bedrijfsvoering en ervaring heeft met organisaties in beweging en sturing van een complexe organisatie. Ervaring met het adviseren van bestuurders. Sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Grote affiniteit met medezeggenschap (participerende collega's).

Is in staat door uitstekend ontwikkelde communicatieve vaardigheden een verhaal te vertellen en mensen mee te nemen in de ontwikkeling die Gooise Meren doormaakt.

Persoonskenmerken

Toegankelijk, integer, onafhankelijk, bruggenbouwer en verbinder, resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 15.

Het betreft een aanstelling voor een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Extra informatie

Gemeente Gooise Meren laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06 50244791.

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman · Bestuur & Management. www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen. Reageren kan tot uiterlijk 8 maart 2019.

De vacature is opengesteld op dinsdag 12 februari 2019. Na de sluiting van de reactietermijn wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Voor benoembare kandidaten kan een (ontwikkel)assessment of drijfverenonderzoek deel uitmaken van de procedure.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.