Lid Raad van Toezicht CultuurSchakel, profiel cultuurparticipatie, cultuureducatie, onderwijs

 • Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag, Nederland
 • Deeltijds

Beschrijving van het bedrijf

Stichting CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag.

CultuurSchakel bestaat uit drie pijlers:

 • de afdeling Cultuuronderwijs vormt de verbindende schakel tussen het onderwijs en de culturele sector
 • de afdeling Cultuurparticipatie adviseert en ondersteunt amateurkunstenaars en presenteert het aanbod op het gebied van amateurkunst
 • het subsidieloket voert de gemeentelijke subsidieregeling Amateurkunst uit
 

Functieomschrijving

CultuurSchakel is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, waarvan een beoogd voorzitter. De termijn van de huidige twee leden loopt af in het voorjaar resp. najaar van 2019. Het is de wens van de huidige Raad van Toezicht om de termijn van de nieuwe leden enige tijd te laten overlappen met de oude leden.

De Raad van Toezicht heeft als taak:

 • bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de regelgeving en statuten
 • bewaken dat zij dit doet op een bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze
 • erop toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien van klanten, medewerkers en derden

Algemeen kwaliteitsprofiel

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair team. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • affiniteit met de doelstellingen van de stichting
 • algemene interesse voor de samenleving en de culturele diversiteit
 • helikopterview, analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • inzicht in strategische vraagstukken
 • kunnen werken in teamverband
 • discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid
 • klankbord voor het bestuur kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid
 • de bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen beoordelen

Verdere uitgangspunten zijn:

 • minimaal twee leden dienen woonachtig of werkzaam te zijn in het werkgebied van de stichting en dienen als zodanig ingevoerd te zijn in de plaatselijke situatie
 • een zo divers mogelijke samenstelling
 • geen (schijn van) belangenverstrengeling vanuit dagelijkse werkzaamheden van de leden van Raad van Toezicht, noch anderszins

Functie-eisen

Specifieke kwaliteiten leden Raad van Toezicht:

Binnen de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur meer specifieke affiniteiten/deskundigheden aanwezig:

 • deskundigheid op het gebied van cultuureducatie en -participatie, onderwijs en het culturele veld
 • deskundigheid op financieel-economisch en bedrijfskundig gebied
 • deskundigheid ten aanzien van algemeen bestuurlijke zaken, organisatie en personeel
 • juridische deskundigheid

Voor de vacature voor het lid van de Raad van Toezicht is kennis van een of meerdere van de volgende gebieden vereist:

 • cultuurparticipatie
 • cultuureducatie
 • onderwijsveld
 • het Haagse culturele veld, zowel professioneel als op het gebied van de amateurkunst

Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.

Extra informatie

Stichting CultuurSchakel laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacatures. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06 50244791.

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief enk in te sturen. Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman · Bestuur & Management. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 1 maart 2019.

De vacature is opengesteld op vrijdag 1 februari 2019. Na de sluiting van de reactietermijn wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.