Griffier - Gemeente Krimpenerwaard

  • Burgemeester van der Willigenstraat, 2941 ES Lekkerkerk, Nederland
  • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is per 1 januari 2015 ontstaan als fusiegemeente. De gemeente telt ruim 55.000 inwoners en bestrijkt een oppervlakte van 162 km², met elf unieke kernen. Ruimte, rust en groen met een hoog voorzieningenniveau zijn kenmerkend voor de gemeente Krimpenerwaard.

Met een centrale ligging in het Groene Hart tussen de steden Gouda, Utrecht en Rotterdam, wil de gemeente zich stevig positioneren in de regio en een sterke verbinding aangaan met de omgeving.
Dit betekent dat samenwerking en samenspraak steeds meer vanzelfsprekend zijn voor de gemeente Krimpenerwaard, waar het de relatie betreft met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, buurgemeenten en andere overheden.

Bestuur

In Krimpenerwaard bestaat de gemeenteraad uit 31 raadsleden. Er zijn 11 verschillende fracties. De raad kent de volgende zetelverdeling:

VGBK: 6 zetels
VVD: 4 zetels
SGP: 4 zetels
CDA: 3 zetels
Lokaal op 1: 3 zetels
CU: 3 zetels
PK: 2 zetels
PvdA: 2 zetels
D66: 2 zetels
Waard18: 1 zetel
Dierbaar Krimpenerwaard: 1 zetel

De gemeenteraad vergadert één keer per maand op dinsdag in het gemeentehuis te Lekkerkerk.

De raad heeft twee raadscommissies ingesteld die over verschillende onderwerpen vergaderen:

• de commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer;

• de commissie Ruimte en Financiën.

De heer Roel Cazemier is als burgemeester zowel voorzitter van de raad als van het college.

Met het oog op vernieuwing en kwaliteit is een raadswerkgroep gevormd, die zowel de in gang gezette processen monitort, als voorstellen doet voor verbetering en vernieuwing. De griffier draagt hieraan op (pro)actieve wijze bij.

Coalitie

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, vormden de partijen VGBK, VVD, ChristenUnie en D66 een coalitie. Samen behaalden zij 16 van de 31 zetels. Door het opstappen van een raadslid uit de fractie van een van de coalitiepartijen, verloor de coalitie zijn meerderheid.
Op dit moment onderzoekt een extern informateur de verschillende mogelijkheden.

Griffie

De griffie biedt de gemeenteraad ondersteuning en advies bij de uitoefening van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies.

De griffier geeft leiding aan de griffie.

Op de griffie van de gemeente Krimpenerwaard werken zeven mensen.

De griffie van de gemeente Krimpenerwaard bestaat uit:

- een griffier;

- twee raadsadviseurs/commissiegriffiers;

- een raadsadviseur/communicatieadviseur;
- twee griffiemedewerkers;

- een secretaris Rekenkamercommissie.

Gezamenlijk vullen de medewerkers van de griffie 5,44 fte in.

Ambitie en opgave

Na het ontstaan van Krimpenerwaard als nieuwe gemeente, was de aandacht van de raad vooral intern gericht en werd een solide basis gelegd. Na een eerste fase van harmoniseren werd de blik meer naar buiten en op de toekomst gericht. Het voorstel dat ontwikkeld wordt “Om tot de kern te komen” richt zich op de communicatie, interactie en samenwerking met de 11 kernen van de gemeente Krimpenerwaard als de kern van het raadswerk en op de vergadermodellen die daar het best bij passen. Onlangs heeft de raad besloten te willen komen tot een Jeugdgemeenteraad.

Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt een griffier gezocht, die past bij de inwoners, het bestuur, de medewerkers en de cultuur en de ontwikkeling van de gemeente.

Functieomschrijving

De functie van griffier kent de volgende hoofdelementen:
1. Adviseren en ondersteunen van de raad, inclusief de voorzitter van de raad;
2. Managen van de griffie en leidinggeven aan de griffiemedewerkers;
3. Linking-pin tussen de raad, het college, de ambtelijke organisatie en in de driehoek;
4. Externe contacten en communicatie met de (lokale) samenleving;
5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing.

1. Adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad, inclusief de voorzitter van de raad

De griffier:
- treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, raadsvoorzitter, presidium, raadsfracties en raadsleden;
- informeert en adviseert de raad zowel gevraagd als ongevraagd;
- is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, bereidt de raadsvergaderingen voor en neemt er in faciliterende zin aan deel;
- draagt zorg voor de raadsplanning en bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad   en raadscommissies.

Voor de raad van Krimpenerwaard geldt dat ‘de basis op orde is’.
In de eerste jaren na de herindeling is goed geïnvesteerd in de vergadersystematiek en de werkprocessen van de raad. Het functioneren van de gemeenteraad is inhoudelijk correct, stabiel en georganiseerd.De raad heeft nu de ambitie zich door te ontwikkelen van een inhoudelijk correcte en stabiele raad, naar een sturende, kaderstellende en controlerende raad.Hierbij hoort het ontwikkelen van initiatieven van de raad, het leggen van verbinding tussen raad en samenleving en het zijn van aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ten aanzien van de vergadersystematiek worden keuzes gemaakt voor aanpassing en verbetering. Krimpenerwaard zoekt een griffier die de raad in dit streven faciliteert, adviseert en ondersteunt. Hij brengt de raad nog beter in positie, zodat deze zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken nog beter kan uitvoeren. De griffier is de vooruitgeschoven pion van de raad richting de ambtelijke organisatie en het college. Hij bewaakt tijdige informatievoorziening richting de raad. Hij faciliteert raadsleden door vroegtijdige agendering en het ontwikkelen van een bestuurlijke agenda. Hij neemt initiatief, zonder voor de troepen uit te lopen. In individuele gevallen is hij in staat een coachende rol op zich te nemen. Tijdens raadsvergaderingen beschikt hij over parate kennis van de regels en bewaakt hij samen met de burgemeester actief de processen en procedures. De griffier van Krimpenerwaard is laagdrempelig, onafhankelijk en innovatief.

2. Managen van de griffie en leidinggeven aan de griffiemedewerkers

De griffier:
- geeft integraal en collegiaal leiding aan de griffiemedewerkers;
- coördineert en stroomlijnt de werkzaamheden en treedt indien nodig op als meewerkend voorman;
- stimuleert en coacht medewerkers in hun functioneren en persoonlijke ontwikkeling;
- bevordert de samenwerking tussen de medewerkers zowel binnen de griffie als tussen de griffie, raadsleden, bestuurders, medewerkers en andere samenwerkingspartners;
- stelt planningen en rapportages op over het functioneren van de raad en de griffie.

De griffie en de griffiemedewerkers staan te boek als klantgericht, bereikbaar en toegankelijk.
De griffier koestert deze kwaliteiten en is zich bewust van zijn eigen voorbeeldfunctie hierin. De werkprocessen zijn op orde, maar er is altijd ruimte voor vernieuwing en verbetering. Het griffieteam heeft de wens uitgesproken meer gebruik te maken van ieders talenten. De toegevoegde waarde van de griffier als leidinggevende van professionals, ligt met name op het vlak van ‘ruimte geven waar kan en sturen waar moet’. De griffier kan schakelen in zijn rollen. Hij weet wanneer hij meewerkend voorman is, die in praktische zin zijn steentje bijdraagt aan de resultaten van het team. En wanneer hij moet schakelen naar de rol van leider, die de grote lijn ziet, boven het team uitstijgt en overtuigend is. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, durft beslissingen te nemen en medewerkers aan te spreken. De griffier heeft een leiderschapsstijl, waarbij mensgerichtheid en resultaatgerichtheid in balans zijn. Hij geeft medewerkers ruimte voor hun professionaliteit en hun ontwikkeling. Binnen de griffie koestert hij het zelforganiserend vermogen, de collegialiteit, de teamsfeer en het onderlinge vertrouwen. De griffier inspireert en coacht medewerkers waar dat kan en stuurt waar dat moet. Hij biedt een luisterend oor en toont empathie. Hij is de verbindende factor, ook buiten de griffie, en is zich bewust van de weerslag die dit op de griffie kan hebben. Hij is aimabel, stabiel en evenwichtig. Hij kan relativeren en enthousiasmeren.

3. Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie, deelname aan de driehoek

De griffier:
- draagt zorg voor een goede informatievoorziening van en naar de gemeenteraad.
- ziet actief toe op de kwaliteit en compleetheid van informatie en onderhoudt daartoe relevante contacten met medewerkers van de organisatie;
- bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke besluitvormingsproces;
- initieert in de driehoek met de burgemeester en de secretaris, de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;

Om de bestuurlijke besluitvorming goed te laten verlopen is een goede afstemming noodzakelijk De griffier is als linking-pin gericht op samenwerking en verbinding. Hij heeft regulier driehoeksoverleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris. In dit overleg staat het gemeenschappelijk belang voorop, waarbij ieder zich bewust is van de verschillende rol, positie en verantwoordelijkheid. De griffier verstaat het spel van geven en nemen. Hij dient het grotere belang van Krimpenerwaard, en komt op voor het specifieke belang van de raad. De griffier is alert op ontwikkelingen in de maatschappij en in de regelgeving, zoals participatie en de omgevingswet. Hij anticipeert hiermee op de kaderstellende, controlerende en besluitvormende rol van de gemeenteraad. Ook neemt de griffier wekelijks deel aan het managementoverleg. Vierwekelijks is er afstemming tussen de griffier en de directie. De griffier draagt bij aan een constructieve sfeer en denkt in (innovatieve) oplossingen. Hij beschikt over een sterke persoonlijkheid, is deskundig, samenwerkingsgericht, diplomatiek en koersvast.

4. Externe contacten/communicatie met (lokale) samenleving

De griffier:
- fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden;
- draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken, inspraakavonden en dergelijke;
- onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en burgers.

Na de eerste jaren van opbouwen van de nieuwe gemeente, raad en griffie, waarbij de blik noodzakelijkwijs intern gericht was, heeft de raad nu de ambitie meer en meer de blik naar buiten te richten en in de dialoog met de omgeving te treden. Denk hierbij aan participatie en cocreatie en communicatie met de samenleving. De griffier vormt de verbindende schakel tussen de raad, de inwoners en de externe partijen, in faciliterende zin. Hij draagt zorg voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de griffie. De griffier kent de gemeente, het gebied en de regio. Hij kent de lokale samenleving en mogelijke gevoeligheden. De maatschappij is continu in ontwikkeling. Majeure veranderingen in de maatschappij en in de regelgeving hebben effect op de agenda en de werkwijze van de raad. De griffier heeft hiervoor een antennefunctie voor de raad en signaleert tijdig ontwikkelingen die relevant zijn voor de raad. Hij is innovatief, passend bij de cultuur van de Krimpenerwaard en zijn kernen. Hij luistert naar ideeën van raadsleden, hoort wat er gezegd wordt, formuleert voorstellen, organiseert dat partijen samen komen en bouwt bruggen, ook naar de inwoners. De griffier koestert succesvolle initiatieven, zoals de Summerschool, de Masterclass en de Klankbordgroep Jongeren en weet deze te continueren en uit te bouwen. Hij weet de raad van Krimpenerwaard naar een next level te brengen.

5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing
De griffier:
- adviseert over de rol, functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces;
- doet voorstellen aan presidium en raad over doorontwikkeling van de duale bestuurspraktijk en stemt deze voorstellen af met college en ambtelijke organisatie;
- stelt verbetertrajecten voor inzake bestuurlijke vernieuwing, strategische ontwikkeling van de gemeente en strategische bestuurlijk-ambtelijke projecten.

Voor Krimpenerwaard is vernieuwing geen doel op zich. De griffier weet op gepaste wijze voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing te signaleren en te agenderen. Hij zoekt daarbij nauw aansluiting bij de raadswerkgroep die zich richt op bestuurlijke vernieuwing. Hij neemt hierin een proactieve houding en rol. Hij is adviesvaardig en overtuigend. Hij signaleert mogelijkheden, doet onderzoek, attendeert de leden op goede voorbeelden bij andere gemeenten. Voor de griffier is het vanzelfsprekend dat het ambitieniveau van de raad leidend is en hij waakt er voor de connectie met de werkgroep en/of de andere raadsleden te verliezen. De griffier toont gezag, overtuigingskracht en daadkracht.

Functie-eisen

Functie-eisen

De griffier van Krimpenerwaard heeft:
· Academisch werk- en denkniveau;
· Kennis van en ervaring met griffie(rs)werkzaamheden is een pré;
· Ruime ervaring met politiek/bestuurlijke processen binnen een overheidsorganisatie;
· Relevante leidinggevende ervaring binnen vergelijkbare (overheids)organisaties;

Competenties

De griffier van Krimpenerwaard beschikt over de volgende competenties:
· Onafhankelijk en onpartijdig;

· Verbindend;

· Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

· Overtuigend;
· Resultaatgericht;

· Coachenden empathisch;

· Inspirerend en enthousiasmerend;

· Zelfreflectie en humor.

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 14.

Het betreft een aanstelling voor een jaar bij wijze van proef, die na goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.


Meer informatie en solliciteren

Krimpenerwaard wordt in deze procedure ondersteund door mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Voor meer informatie over het profiel en de procedure van deze vacature, belt u met Gert-Jan Jongkind, telefoonnummer: 06-50244791.

Uw sollicitatie kunt u indienen, door uw motivatiebrief en cv te uploaden via www.bestman.nl.

Uw cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Nadat uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.


Procedure

De vacature is opengesteld op 23 november 2018.

U kunt reageren tot 14 december. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In de weken 51 tot en met 1 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij Bestman · Bestuur & Management.

Op 14 januari 2019 worden de door Bestman · Bestuur & Management geselecteerde kandidaten aan de gemeente Krimpenerwaard gepresenteerd.

Op 23 januari 2019 vindt de eerste selectieronde bij de gemeente Krimpenerwaard plaats.

Op 28 januari 2019 vindt de tweede selectieronde bij de gemeente Krimpenerwaard plaats.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Op 12 februari vindt benoeming plaats in de gemeenteraad van Krimpenerwaard.


U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.